Birinci Habeşistan Hicreti

Ya’kûb el-Fesevî[20] Tarihinde derki: Bana Abbas b. Abdil Azim, Beşşâr b. Mûsâ el Haffâf, Muhammed b. Vasî Camii imamı Hasen b. Ziyâd  el-Bürcumî  aracılığıyla  Katâde’nin:   “Allah  yolunda  ailesiyle birlikte ilk hicret eden Osman b. Affân idi” dediğini anlattı. Nadr b.

Enes’i de şöyle derken duydum.:

-Ebû Hamze, yani Enes b. Mâliki (r.a.) şöyle derken işîtmiştim: -Osman (r.a.) Rasülullah’ın kızı Rukiyye ile beraber Habeşistan’a gitmişti. Onun gidiş haberi geç geldi. Kureyş’ten bir kadın gelip “Yâ Muhammedi Ben damadını karısıyla beraber gördüm” dedi. Rasülullah da “Onları ne halde gördün?” diye sordu. Kadın da, gördüm ki o ha­nımı şu gördüğüm (zayıf) hayvanlardan bir eşeğe bindirmiş kendide o hayvanı sürüyordu, dedi. Bunun Üzerine Rasülullah (s.a.v.) de

“Allah yoldaşları olsun! Lut’tan sonra eşi ile birlikte ilk göç eden Osman olmuştur” buyurdu.[21]

Yine bu ilk göç olayını Yahya b. Ebû Tâlib, Beşşar Abdullah b. İdrîs- İbni İshak -Zührî aracılığıyla Ebû Bekir b. Abdirrahman Urve ve Abdullah b. Ebî Bekir üçlüsünün herbirinden Ebû Bekir (r.a.) on­danda Ümmü Seleme (r.a.)ın şöyle dediğini rivayet eder:

-Habeşistana göçmekle emrolunduğumuzda başımıza gelen bela­ları gören Rasülullah (s.a.v.):

“Habeşistan toprağına gidin! Çünkü orada yanında kimseye zü­lüm edilmeyen bir kıral vardır. Allah içinde bulunduğuz şu durumdan size bir çıkış verene kadar orada eğleşin.” buyurdu. Bizde oraya gelip onun ülkesinde güvence içinde olduk.[22]

Beğavi de “El Muhallasiyyât” adlı eserin (Ebû Tarıir el-Mulahha-sma ait) dokuzuncusunda derki: îbni Avn da Umeyr b. İshak aracılığı ile Amr b. el- Âs (r.a.)’tan bu hadisin bir kısmını rivayet etmiştir.[23]

Bekkâi nin rivayet edişine göre İbni îshak bu olayı şöyle anlatır:

-Rasülullah (s.a.v.) ashabının uğradığı belalara bakıp kendisinin Allanın lütfü, amcasının yardımı ile içinde bulunduğu zatı afiyetle, ashabmdanda hâla bu belâları defetmeye gücü yetmediğini görünce onlara şöyle dedi:

«Habeş topraklarına çekip gitsenizya? Zira orada, katında kim­seye zulmedilmeyen bir kıral var. Hem orası adalet mülküdür. Tâki Allah içinde bulunduğumuz şu durumdan size bir kurtuluş verene ka­dar orada kalsanız.» İşte müslümanlar o zaman fitne korkusu ve din­leri Alfana kaçıp kurtulabilmek için hemen yola çıktılar.[24]

Böylece hanımı ile birlikte Osman, yine hanımı Sehle bn. Süneyi b. Amr ile Utbe b. Rabia b. Abdişems’in oğlu Ebû Huzeyfe, (ki bu Sehle Habeşistan’da Ebû Huzeyfe’den Muhammed adlı oğlunu dünyaya getirdi) Zübeyr b. el Avâm Mus’ab b. Umeyr el- Abderî, Abdürrah-man b. Avf, Ebû Seleme b. Abd el-Esed el-Mahzûmî, (Ozamanki) ha­nımı Ümmü’l Mü’miniî Ümmü Seleme, Osman b. Maz’ûn el- Cümehi Hattab oğullarıyla anlaşmalı Âmir b. Rabi a, bunun hanımı Leylâ bn. Ebî Husme el -Adeviyye, Ebû Sebre b, Ebî Ruhm b. Abdi’l Uzza el Âmiri, Süheyl b. Beyzâ (ki asıl adı Süheyl b. Vehb el-Hârisidir) Ha-beşe doğru yola çıktılar. İşte Habeşistana ilk göçen gurup bunlardır.[25]

Bundan sonra Ca’fer b. Ebî Tâlib Habeşistana gitti. Böylece müs­lümanlar birbirinin ardı sıra Habeşe doğru yola koyuldular. Bunları belirttikten sonra İbni İshak oraya giden gurubun adını verir ve “Habeşistan’a gidenlerin ve orada doğanların hepsinin sayısı seksen Üç kişi İdi. Necâşî’nin koruması altında Allah’a kulluk ve hamd ettiler. Bu konuda Abdullah b. Haris b. Kays es -Sehmî şu şiiri inşad etmişti

1- Ey yolcu! Benim bu mektubumu Alîaha ve dine ulaşmayı ümid eden kimeseye tebliğ et

2- AIIah kullarının her biri Mekke vadisinde kahrolmuş, aklı ka­rışmış ve zulme uğramıştır.

3- Biz Allahm  ülkerini  zilletten  horlanıp hakarete  uğratmaktan kurtulabilecek kadar geniş bulduk.

4- Artık bu şekilde zelil bir hayat perişan bir ölüm böyle bir ayıp ve güvencesi olmayan bu yerde eğeleşmeyin.

5- Biz AMahın peygamberine tabi olduk. Onlarsa peygamberin sö­zünü reddettiler, tartıya hile yaptılar.

6- Artık ey Allahim! Onların gaîib gelerek bana zulmetmelerinden sana sığınarak derimki, azabını asi gelen topluluk Üzerine kıl.![26]

Osman   b.Mazun   (r.a.)ta   kendisine   işkence   eden   amcası   oğlu Ümeyye b. Halefi şu şiirleri söyleyerek hicvediyordu.;

Ey Avf oğlu Teym ve önünde (bize gelmek için) deniz dalgaları ve birçok deve sürüleri (yada deve çökekleri) olmasına rağmen bize buğuzla (kinle) gelen kimse!…..[27]

Sen beni Mekke vadisinden günahlı bir halde[28] çıkarttın ve beni (Habeşteki) pis Sarhi Beydâ’da oturmaya mecbur ettin.

Sen, servetini, samanını vermeyen insanları desteklerken, malını mülkünü sana toplayıp gelen hayırlı insanlarıda köstekliyorsun.

Sen soylu ve güçlü insanlarla harbe tutuştunda (daha önce yardı­mına sığındığın insanları mahvettin).

Bir gün başına bir belâ gelipte Şu kavme sonradan katılan za­yıflar seni düşmana teslim ettiği zaman ne yaptığını anlayacaksın.[29]

[20] Ebû Yusuf YaTcub b. Süfyan b. Cüvvân el-Fârisî el-Fesevî, kendisine Ya’ kub b. Ebî Muâviye de denirdi. Zehebî’nin Siyeri A’lâmUn Nübelâsında 13/180 belirttiğine göre hicri 190 yıllarında İranın Fesâ şehrinde dünyaya gelmiş 277 yılında seksen kiisür yaşında Basra’da vefal etmiştir. İbni Hibhan ve Hacı Halife ise onun 281 de öldüğünü yazarlar. Ya’kub el- Fe-sevî ömrünün otuz yılını ilmi araştırma için seyahatle geçirmiş bu arada Mekke, Mısır, Şam. Irak, Maşrık ve Fas’a kadar gidip ilim almıştır. Ken­disi bin küsur şeyhten ilim aldığını hepsıninde sika kimseler olduğunu (Ya”kut mucemiÜ Buldan Leyden tab’ı 892) sb’ylersede Zehebî Siyeri A’lâ-mün Nübelâsında 13/181 “Onun ilini aldığı şeyhler ancak üçyüz kadardır, gerisi   nerde?”   diye   itiraz   ederek   “hem   adı   geçenlerin   bir  kısmı   zayıf kimselerdir” der.

Dr. Ekrem Ziya Ömeri İse “el-Marife vet-TarilV’in mukaddemesinde s. 12 405 adet şeyh adı saydığını çoğunun hadiste meşhur kimseler olduğunu bildirir. Fesevî hakkında bazı kaynaklarda Şia ithamı olup Hz, Osman’ın aleyhine konuştuğu geçersede Zebebî Tezkeresinde 2/585 buna itirazla “bu söz doğru değildir.” der. İbni Kesir de El Bidaye ven Niihaye ll/60ta “bu sözün doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü Fesevî kıymeti büyük de­ğerli  bir  hadisçidir.”   der.   ibni  Hibban   onu   “Sünnette  çok  salabetli”   diye bahseder.

Fesevî Tarihinin en Önemli yanı kaynaklandır. O bu eserini Urve b. Zübe-yr, Zührî, Yahya b. Said el-Ensari, Abdulmelik b. Abdilazîz b. Cüreye, Mu­hammed b. İsbak, Ma’mer b. Râşsid Leys b. Sa’d, Hammad b. Zeyd, Mâlik b. Enes, Abdullah b. Mübarek, Velid b. Müslim, Abdullah b. Vehb, Süfyan-ı Sevri,   Süfyan   b.   Uyeyne,   Hişam   b.   Abdil melik   et   Tayâlisi,   Abdürrezzak Ebû  Nuaym  b.  Dükîn,  Humeydî, Muhammed b. Fadl, Süleyman b.  Harb, Said b. Mansur, Yahya b. Abdillah b. Bükeyr Ali b. el Medînî, Ebû Bekr h Ebî Şeybe Ahmed b. Hanbel, Ebû said b. Abdurrahman  ed Dımışkî, Ebû Ziir* a ve emsalleri gibi ümmetin yıldızlarından nakleder. Ne yazıkki halâ bu eserin sîre kısmı bulunamamıştır.

[21] El Fesevî El Ma’rife vet Târih. Beyhakî Delâil 2/297, İbni Ebî Asım Sün-ne 2/596 Taberâni Kebîr Mec Zevâid.9/80 İbni Sa’d 3/5S

[22] İbni  İshâk 213.  İbni  Hişâm  2/87, Beyhakî DelâiJ  2/301,  Beyhakî Süneni Kübra 9/9.

[23] Ebû Tâhir el Mülehhas Beğavinin talebel erindendir. “El Muhallas” adı ile bir takım  hadis  cüzleri yazmıştır.  Ne yazıkki bunların varlığından hâla habersiz bulunuyoruz. Zehebî gerek bu tarihinde gerek Siyer-i A’Iâmün Nübelâ adlı eserinde ondan bir çok nakiller yaparak âdeta bu eseri yaş atır. Ruhları şâd olsun.

[24] İbni İshâk 174 İbni Hişâm 2/69, Aynı kıssayı Beyhakî Delâilinde (2/301) İbni İshak, Zühri Ebî Bekr b Abdirrahman aracılığıyla bizzat Efendimizin eşi Ümmü Selemenin ağzından rivayet eder. Taberi 1/547 Zehebî Kıssayı nedense kısaltarak verir.

[25] İbni İshak 186 İbni Hişâm 2/70 İbni Sa’d 1/204, Taberi Tarih 1/546.

[26] İbni İshak 221; İbni Hişam 2/751

[27] Buradaki “Şirmân” kelimesi “Şerm” kelimesinin tesniyesi ise anlamı “de­niz dalgası” olur. Yoksa Habeşte bir yer adı diyede söyîenir. “Berk” keli-meside “deve gurubu” veya kelime “bîrk” ise Yemen’de bir yer adı olur. (Bak YaTcut Mucemü’l Buldan 1/400) Lisânül arab. “Be Ra Ke” maddesi.

[28] İbni Hişam buradaki günahlı anlamındaki kelimeyi güvenli anlamında (Âminen) diye yazar ki doğrusu bu olsa gerek. Zira manaya daha uygun düşüyor.

[29] İbni Hişam 2/76 İbni Hişam şiirin sonunda Osman b. Maz’ûnun beddua ettiği bu Ümeyyenin adının Teym olduğunu söyler.

      İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/259-270

Reklamlar

8 Yanıt to “Birinci Habeşistan Hicreti”

 1. esra Says:

  güzellllllllll.ödevimi bulabildim.telekkürler.aferin

 2. JeromeManson Says:

  This amazing tool submits all your articles to the Top 65 Web2-Directories, providing you with almost instant Professional Status in your niche and tons of traffic to your money site.
  And all in a very short time!!!

  Click Here for more!.

 3. indianv Says:

  Hi from Pennsylvania

  Really small republic but regonized all over the planet for our work skills….my indian website..I also like
  Warhammer
  Bowling

 4. thourtutnem Says:

  Glad to marry you guys.
  Comment devenir riche

 5. natEndeamsZen Says:

  Using To Have The You’ve Always Dreamed Of!

  About Magic Power Coffee benefits…
  There isn’t a guy out there that wouldn’t like to better his sexual performance. Even the porn stars you seen in the pornos would give
  almost anything for an extra boost, and that’s where comes in.

  a totally safe to use performance enhancement product that will turn any normal fella
  into a stud between the sheets overnight.
  You don’t have to fret when using as they only include 100% natural ingredients, so there’s no need to worry about those
  side effects when using them. The uniquely created
  mix has been painstakinglydesigned to give your body everything it needs to perform like a stud in the sack, and making sure you have those women orgasms every time.
  Clinical studies have proven the effectiveness of this supplement time and time again, so you can be sure that it’ll work just as well for you too.

  More on
  Your body is basically begging for you to give it the ingredients it needs for those porn star . And, will give your
  body everything it needs with the special ingredients to achieve those porn star .
  So, the next time you take a girl into your bedroom, you’ll be much more confident. You’ll not only be able to blow her mind, but you’ll have the best porn star
  of all time too. But, if it’s bigger erections that you want, well magic Coffee
  got your back again. will give you erections that you’ve only ever imagined. Not only will they be rock hard, but they’ll last
  and last and last. You’re sexual cravings will be will be boosted, and you’ll just keep on going on and on,
  like the battery bunny. Your girlfriend will think that she’s in a movie with the Oscar worthy performance you’re giving.

 6. Car Century Insurance Says:

  Heya, Farah here. It really is been an incredible fantastic to sign up this excellent community forum..:-) In case you’re not one of my steady members on 21Car Century Insurance, i’ll promptly let you know a bit concerning myself personally. I’m a retired car insurance agent and today I’m a full time blogger. I’m going to share with you the way to make big savings and obtain the best free online super-cheap motor insurance estimates and find the most effective automobile insurance on the internet. Do you have a totally new car and you are willing to buy car insurance? Anyway, not so fast, you might want to evaluate your choice, compare providers, costs and understand what kind of insurance plan you can afford. There are plenty of auto insurance corporations that you can decide on and it challenging to say which ones are better than others.

  Ensure you get your free 21 car century insurance tactics report at this website: Online Car Insurance Quote

 7. avangardmebelru Says:

  http://www.avangard-mebel.ru/, reception, hotel reception, online shop, shopping, shoping, furniture shop, furniture designer, furniture com, furniture design, furniture house, office furniture, art furniture, 3d furniture, furniture store, furniture home, furniture china, make furniture, furniture company, kitchen furniture, italian furniture, furniture factory, italy furniture, fabric furniture, metal furniture, furniture, shop, wedding reception.
  “ ” .

 8. holidays in france Says:

  Do you need a holiday then we have some fantastic holidays in france for you to come and see for the holiday of your lifetime eat drink and relax

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: