Hz. Hatice’nin Ölümü

Hz. Hatice İslam davasında Efendimiz (s.a.v.)’in sadık bir vezire-siydi. Efendimiz teselliyi onda bulur (derdini ona açardı). [36]
Vakîdi de müslümanların Şı’b daki boykot muhasarasından Medine’ye hicretten üç yıl önce çıktıklarını ve ikisininde bu yıl içinde öldüklerini, Hz. Hatice’nin Ebû Tâlib’den otuz beş gün önce öldüğünü bahseder. [37]
Ebû Abdillah Hâkim ise Müstedrekinde Hz. Hatice’nin Ebû Talib’ den üç gün sonra vefat ettiğini söyler. [38] Başka alimlerden de bu görüşe katılanlar olmuştur. [39]


Hz. Hatice (r.a.) Beni Esed kabilesind en olup Huveylid b. Esed b. Abdil Uzzâ b. Kusayy’ın kızıdır. [40]
Zübeyr b. Bekkâr anlatıyor: Hz Hatice Cahiliye döneminde “Ta-hira” adıyla anılırdı. Annesi Beni Âmir kabilesind en Zaide b. El Esam kızı Fatıma bn. Zaide dir. Daha önce Hz. Hatice Temim kabilesind en Ebu Hâle b. Zürâra’nın nikahında idi. Bu Ebû Hâle’nin asıl adı çelişkilidir. Ebû Hâle’nin ölümenden sonra Hatice (r.a.) Atîk b. Aziz b. Abdillah b. Ömer b. Mahzumla evlenmiş. Ondan sonrada Nebi (s.a.v.) ile evlenmiştir. [41]
İbni İshak ise bu konuda “aksine Ebû Hâle Haticeyle Atik’ten sonra evlenmiştir. İslam’da Efendimizi n en doğru yardımcısı oldu.” der. [42]
Hz.Aişe (r.a.) “Hatice (r.a.) Namaz farz kılınmadan önce vefat etmişti” der. [43] Hz. Hatice’nin Ramazan ayında vefat edip (Mekke deki Cennetu’t Muallanın arka tarafı) El-Hucûna defnedildi ği öne sürülür. Bir görüşe göre 65 yıl yaşamıştır. [44]
Zübeyr “Nebi (s.a.v.) Hatiyceyle evlendiğinde Hatice 40 yaşındaydı Efendimizl e 24 yıl beraberlik leri oldu” der. [45]
Mervan b. Muâviye el Fezzârî, Vâil b. Dâvûd, Abdullah el Behiy isnadıyala Hz. Aişe’nin şöyle dediğini adatır: “Rasülü Ekrem (s.a.v.) Hatice’yi hatırlayınca sanki onu övmekten hiç usanmaz hep ona mağfiret dilerdi. Bir gün onu anlatınca kıskançlığım tuttu. ‘Allah sana yaşlı birinin yerine gencini verdi” dedim. Bunun üzerine Rasülul-lah’ın  (s.a.v.)  öyle öfkelendiğini gördümki  kendi kendime “Aİlahım! Eğer Rasülüyün öfkesini benden alırsan bir daha kötüleyici bir sözle Hatice’yi ağzıma almam” dedim. Benim halimi gören Rasülullah:
“Sen bu sözü nasıl olduda söyledin. Vallahi insanlar beni inkâr ederken o bana iman etti. İnsanlar benden kaçarken beni o sığındırdı. İnsanlar beni yalanlarke n o tasdik etti. Siz benden çocuğa hamile kalmaktan mahrum bırakılmışken ben Hatice’den çocukla rizıklandı-nldım.” buyurdu. Böylece Rasülullah (s.a.v.) ayrılıp bir ay yanıma gelmedi. [46]
Hişam b. Urve de babası aracılığıyla Hz. Âişe’nin şöyle dediğini anlatır: “Rasülullahın onu çok hatırlaması sebebiyle hiç bir kadını Hatice’yi kıskandığım gibi kıskanmadım. Efendimiz benimle Hatice’ nin vefatından üç yıl sonra evlenmişti. Rabbi (c.c) Efendinmiz e (s.a.v.) Hatice’yi Cennet’te inciden yapılmış ayıbı ve İçerde gürültü
patırtısı olmayan bir ev ile müjdelemesini emretti.” Bu Buhârî ve Müslim’in ittifakla naklettikl eri bir hadistir. [47]
ZUhrî de, “Hz. Hatice namaz farz kılınmadan önce ölmüştü” demektedir . [48]
İbnll Fudayl, Umara aracılığıyla Ebû Zur’â’nın şöyle dediğini nakleder: Ebû Hüreyre’yi (r.a.) şöyle derken işittim: Cebrail Nebi (s. a.v.)’e geldi ve:
-Şu Halicedir. Sana beraberind e içinde yemek ve katık (yada su) bulunan bir kabla geliyor. Sana gelince ona Rabbin’den ve benden selam söyle ve Onu cennette içi boş inciden yapılmış binasında kusuru içinde gürültüsü olmayan bir evle müjdele, dedi.
 Bu Şeyhayn’in ittifakla rivayet ettikleri bir hadistir. [49]
Abdullah b. Ca’fer anlatıyor: Hz Ali (r.a.)’ı şöyle derken işittim.: Ben Nebi (s.a.v.):
“(Kendi devrinde yada âhirettekiler içinde) En hayırlı kadın İmran kızı Mer-yemdir. (DUnyadakil erin içinde) En hayırlı kadın Huveylid kızı Hatice dir.” derken duymuştum. [50]  Bunu Müslim nakleder.  [51]

[36] İbni Hişam  2/166 Parantez  arası. İbni Hişam daki metindir. Beyhakî Delâil 2/352.
[37] Beyhakî Delâil 2/353.
[38] Hakim Müstedrek 3/18Z
[39] İbni Sa’d 8/18; İbni Hİşam 2/166; Ensâbül Eşraf 1/406.
[40] İbni Sa’d 8/14; İbni Hişâm 2/166.
[41] İbni Sa’d 8/14; Ensâbul Eşraf 1/406.
[42] İbni İshak Sire 245.
[43] İbni Sa’d 8/18; Beyhakî Deİâil 2/352.
[44] İbni Sa’d 1/18; Nihayetü’l !reb 16/279; Ensabü’l Eşraf 1/406; Hakim 3/185.
[45] Üsdül Ğabe 5/435 tbni Sa’d 8/17 de bunu Mûsâ b. Ukbe aracılığıyla Zübe-yrin kölesi Ebû Habİbe’den nakleder.
[46] İbni Asâkir T. Tarihi Dımışk 1/303 Mecmaiizze vâid 9/224 Taberânî’den naklen İbni Hacer El İsabe 7/62 (No 333) de bunu Devâlibiden nakleder İmam Ahmed’de Müsnedinin 6/117-118 ci sayfalarında aynı haberi mücâ-İid-Şa’bi Meşrük isnadıyla Hz. Aişe’den nakleder. Mücalid zayıf bir ravi isede diğerleri sika kimselerdi r. Mervan b. Muaviyenin metindeki hadisi Allah bilir hasen derecelidi r. Zira Mervan Sikadır. Vâil b. Davudu İmam Ahmet üstüne basabasa “Sikadır Sikadır” diye överek Abdullah el Behiyy (r.a.) sahabeden olup Mus’ab b. Züheyr (r.a.)ın kölesidir. Öbür haber ile bir araya geiince hadis sahih olur. Zaten Buharı menakıbta 3821 nolu hadisinde Hişam babası Urve isnadıyla Hz. Aİşe’nin:
Huveylid kızı Hâle ki Hatice’nin bacısıydı. Rasülulahın yanına girmek için izin istemişti. Rasüluilah onun sesini Hz. Haticenin sesine benzediği için tanıyıp “Allahım! bu gelen Hâle!” Üye yüzünde bir değişme oldu. Bunun üzerine kıskançlığım tutup: “Kureyşin şu yanal yanaklı koca karısını hala ne hatırlayıp duruyorsun bilmem. Halbuki öleli yıllar oldu” Allah sana onun yerine daha iyisini verdi” dedim, diye anlattığını nakleder.
[47] Buharı Menakıb-ın Nebiy 63/20 h. no: 3817; Müslim 2435; Taberani Sağir 1/15; t Ahnıed MÜsned 6/58 202 ve Fezailüs Sahabe H. no: 1589; Tirmizî 3978-3979; Hakim 3/186.
[48] Beyhakî Delâil 2/352; Hakim 3/184.
[49] Buharî Menâkıb 63/20; Müslim 2432; İbni Ebî Şeybe 12/133; Beyhakî Delâil 2/351; tbni Ebî Şeybi 12/133; Müsned 2/231; Hakim 3/185; Ahmed FazaÜüs Sahabe 1588.
[50] Müslim 2430; t Ebî Şeybe 12/134; Hakim 3/184, 2/497; Müsned 1/116 ve Fazailüs Sahabe 1590 Beyhakî & Kübra 6/367/9 Taberi 3/180 Tirmizî 3877.
[51] İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/342-345

Reklamlar

4 Yanıt to “Hz. Hatice’nin Ölümü”

 1. kamuran Says:

  Allah cc. hz annemız hetice ra hz aişe annemızde çok razı dır Alllahın selamı ve bereketler onların üzerınde

 2. bayram pala Says:

  peygamber efendimizin en sevdigi eşi olan hz.HATİCE annemizin vefat ettigi zaman yarabbi ona cennetinin en hayırlı köşesin ver diye bir istekte bulundu yüce rabbim her insana hz. hatice annemiz gibi eşler nasib etmeyi layık görsün.

  TEŞEKKÜR EDERİM

 3. sevda Says:

  hz.hatice biz insanlara en iyi örneklerden biri ve o peygamber efendimizin ilk eşi

 4. tuğba Says:

  ayrıca hz. hatice anamız (r.a) Allah’ın selmına ve rasulullah(s.a.s)’in övgüsüne nail olacak derecede faziletlive şerefli bir kadındı.O,imanda,sabırda,iffette,güzel ahlakta,kısacası her yönü ile örnekolan bir anneydi.Allah Rahmet Eylesin…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: