Yahudi Sorularına, Cevaplarında Görülen Mucizeler

Humeyd, Enes’in (r.a) şöyle anlattığını naklediyor : -Peygamber Efendimiz’in Medine’ye ilk geldiği günlerde, Abdullah b. Selâm, Rasûlü Ekrem’e gelerek: “Ben sana cevabını ancak peygamberl erin bilebilece ği üç soru soracağım; 1-Kıyamet’in ilk alameti nedir? 2-Cennet halkının ilk yiyeceği yemek nedir? 3-Çocuk nasıl babasına ve annesine çeker (benzer)?” dedi. Efendimiz: “Cebrail onları az önce bana haber verdi” buyurunca Abdullah b. Selam: “İşte bu Melekler arasında Yahudileri n düşmanıdır.” dedi. Efendimiz şöyle buyurdu: 
“Kıyametin ilk alametine gelince; bu, onları doğudan batıya süren bir ateşin çıkmasıdır. Cennet halkının yiyeceği ilk yemek balık ciğeri (havyarı) olacaktır. Çocuğun çekmesine gelince: Erkeğin menisi kadmınkinin önüne geçerse çocuk babaya çeker. Kadının menisi öne geçerse anaya çeker.”


«Bunu duyan İbni Selâm Müslüman oldu ve: “Eşhedü el-Lâ-ilahe illallah, ve eşhedü enneke Rasûlüllah” dedi. İbni Selam devamla: “Ya Rasûlallah! Yahudiler iftiracı bir toplumdur. Sen benim nasıl biri olduğum hakkında onlara soru sormadan önce benim Müslüman olduğumu bilecek olurlarsa, senin yanında bana iftira atarlar.” dedi. Efendimiz’in daveti ile Yahudiler geldiler. Efendimiz onlara: “Aranızda Abdullah b. Selam nasıl bir adamdır ?” diye sordu. Onlar da: “O bizim ilim deryamız, deryamızın oğlu, efendimizi n oğlu olan efendimiz, âlimimizin oğlu olan âlimimizdir.” dediler. Efendimiz de:
-Abdullah İslam’a girmiş olsa ne derdiniz? buyurunca, “Allah onu böyle bir şeyden korusun” dediler. Abdullah da saklandığı yerden çıkıp “Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllah” dedi. Bunun üzerine Yahudiler: “Bu herif bizim en alçağımızın oğlu, alçak,” diyerek onu kötülediler. İbni Selam da: “İşte benim korkum bu idi.” dedi. [76]
Bu hadisi Buharı rivayet ediyor. [77]
Yûnus b. Bükeyr, Ebû Ma’şar el-Medenî aracılığıyla “mürsel” olarak buna benzer bir haberi nakleder. Orada şu ilaveler vardır: Çocuğun çekmesine gelince, hangisinin menisi rahime önce inerse çocuk ona çeker. [78]
Muaviye b. Sellâm, Zeyd b. Sellâm, Ebû Sellâm, Ebû Esma er Rahabî isnadıyla anlatır ki: Sevban (r.a.) şunu anlatmış:
-Rasûlüllah (s.a.v) in yanında duruyordum . Bir Yahudî âlimi geldi ve: “Esselâm’ü aleyke yâMuhammed!” dedi. Ben herifi Öyle bir ittim ki düşeyazdı ve bana: “Niçin beni itiyorsun?” dedi. “Yâ Rasûlallah diyemezmiy din.” dedim. “Ben onu kendi ailesinin söylediği ad ile çağırdım.” dedi. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ailemin bana verdiği isim gerçekten Muhammeddi r.” Yahudi şöyle sordu:
“Yer yüzü başka bir yeryüzüne değiştiği zaman insanlar nerede olacaktır?” Efendimiz;
“Sırat köprüsü önündeki karanlık içinde olacaklar.” buyurdu. Yahudi: Köprüyü ilk geçme müsaadesi alanlar kimlerdir?” diye sorunca Nebi (s.a.v):
“Muhacirler in fakirleri” buyurdu. “Cennete ilk girdikleri zamanki hediyeleri ne olacak?” deyince, Efendimiz:
“Balık ciğerinin uzantısı (havyarı)” buyurdu. Yahudi; “Ya onu takiben gıdaları ne olacak?, dedi. Efendimiz:
Onlara  cennet  çevresinde  beslenen  sığırlar  kesilecek, buyurdu. Yahudi:
Ya yemek üstüne ne içecekler?, deyince Efendimiz:
“Selsebil adı verilen pınardan” buyurdu. Yahudi: “Doğru söyledin.” diyerek: “Ben sana yeryüzündekilerden ancak bir peygamberi n, ya da bir iki kişinin bilebilece ği bir şeyi sormaya geldim.” sözünü ekledi. Efendimiz:
-Ben bunları anlatırsam sana yararı olur mu ? buyurdu.
Yahudi, ben bu anlattıklarını iki kulağımla dinleyeceğim, dedi.
-Efendimiz: “Sor” buyurunca: “Sana çocuk (nasıl teşekkül eder) konusunu sormaya geldim” dedi. Nebi (s.a.v) de:
“Erkeğin menisi beyaz, kadının menisi sarıdır. Kadınla erkek birleştikleri zaman erkeğin menisi kadınmkine galib gelirse Allah’ın izniyle çocuk erkek olur, kadının menisi erkeğin menisine galib gelirse Allah’ın izniyle çocuk kız olur.” buyurdu. Yahudi de: “Doğru söyledin, sen hakikaten peygambers in” deyip sonra geri döndü. Bunun üzerine Efendimiz:
“Bu adam bana benden sormak istediği şeyleri sordu. Ben ise bunları Allah bana bildirince ye kadar hiç bilmiyordu m.” buyurdu.
Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. [79]
Abdü’l Hamîd b. Behram’m nakline göre Şehr’e (b. Havşeb), İbni Abbas (r.a) şöyle anlatmış:
Bir gün Efendimiz’in huzuruna yahudi bir topluluk geldi, ve: “Biz ancak peygamberi n bilebilece ği bir şeyi sana soracağız, bize bu ihtiyaçlardan bahset.” dedi. Peygamber (s.a.v) de: “Dilediğinizi sorun! Lakin bana Allah’ın zimmetini ve Ya’kub Peygamberi n oğullarından aldığı taahhüdü getirin, eğer ben, sizin bildiğiniz bir şeyi size bahsederse m, İslam Üzere bana bîat edecek misiniz?” buyurdu. Yahudiler de: -Tamam, böyle olsun, dediler. Efendimizd e: -Öyleyse dilediğinizi sorun! buyurdu. Dediler ki: -Biz sana muhtaç olduğumuz dört şey soracağız. Bunları bize haber ver. 1-İsrail Peygamberi n Tevrat indirilmed en önce kendine haram ettiği yemek ne idi? 2-Bize erkeğin suyundan bahset. Nasıl erkek çocuğu çocuk haline gelene kadar bu meniden oluşuyor. 3-Kız çocuğu kız olana kadar nasıl oluş uyor. 4-Melekler arasında senin velî’n kimdir? Bunun üzerine Nebi (s.a.v) yine:
-Eğer ben bunları size anlatırsam mutlaka bana bîat edeceğinize dair Allah’a verdiğiniz söz üzerinize borç olmuştur, ne dersiniz? deyince onlar Allah’ın dilediği kadar söz ve garanti verdiler. Efendimiz de şöyle buyurdu:
-Tevratı Musa’ya indiren Allah için size yemin veriyorum. İsrail (lakablı) Ya’kub çok şiddetli bir hastalığa yakalanıp hastalığı uzun sürmüş, Ya’kub da: “Allah kendine bu dertten şifa verirse en sevdiği içeceği olan deve sütünü ve en sevdiği yemek olan deve etini kendine haram edeceğini Allah’a nez-retmiş olduğunu biliyor musunuz?”
-“Allah için, evet”dediler. Rasulullah (s.a.v) de: -Allah’ım! Sen de onlara şahid ol!, dedi ve: -Tevratı Musa’ya indirip kendinden başka ilah olmayan Allah adına size yemin veriyorum, erkeğin menisinin koyu beyaz, kadının menisinin sarı sıvı olup, bunlardan hangisi diğerine galip gelirse çocuğun ve benzerliğin Allah’ın izni ile ona ait olduğunu, erkeğin suyu kadının suyuna galip gelince Allah’ın izniyle çocuğun oğlan, kadının suyunun erkeğin suyuna galip gelmesiyle Allah’ın izni ile çocuğun kız olduğunu biliyor muydunuz? buyurunca: “Allah için, evet” dediler. Efendimiz (s.a.v) de: “Allah’ım! Şahid olf’buyurdu ve:
-Tevrat’ı Musa’ya indiren Allah adına size yemin veriyorum, siz bu (kendisi) peygamberi n gözlerinin uyuyup kalbinin uyumadığını biliyor muydunuz? buyurdu. “Allah için, evet.” dediler. Efendimiz de: “Allah’ım onlara şahid ol.” buyurdu. Onlar da: “Şimdi sen bize meleklerde n dostuyun kim olduğunu söyle!” dediler. Efendimiz (s.a.v): “Benim velîm Cebrail-dir. Allah gönderdiği her peygambere kesinlikle onu velî etmiştir.” buyurdu. Bunun üzerin e onlar: “İşte bu noktada senden ayrılıyoruz. Eğer senin meleklerde n dostun Cebrail’den başka birisi olmuş olsaydı, sana elbette bîat edip seni tasdik edecektik.” dediler. Efendimiz: “Ne için?” diye sorunca: “Zira meleklerde n düşmanımız olan odur.” dediler. Bunun üzerine:
«Kim Cebrail’e düşman olursa (bilsin ki) önlerindeki kitabı tasdik etmek, mü’minlere bir hidayet ve müjde olmak üzere, Allah’ın izni ile senin kalbine (Kur’anı) indiren odur.» (Bakara 97) ayeti ile «böylece gazab üzerine gazaba uğradılar. Ve kâfirlere pek çetin bir azab vardır» (Bakara 90) ayeti celileleri indi. [80]
Yezîd b. Harun der ki: Bize Şu’be, Amr b. Murra. Abdullah b. Seleme isnâdiyla Safvan b. Assâl’ın şöyle dediğini anlatır: Yahudinin biri arkadaşına: “Hayiİ gidelim de şu peygambere soru soralım” dedi. Diğeri de; “Peygamber deme! Zira senin kendisine «peygamber» dediğini duyarsa sevincinde n dört gözlü olur.” diye karşılık verdi. Beraberce peygambere gidip, ona Kur’anda’ki «Biz Musa’ya dokuz açık ayet vermişizdir» (İsra 101) ayetinde geçen şeylerin neler olduğunu sordular. Efendimiz de şöyle cevap verdiler:
1- Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmayın.
2- Allah’ın haram ettiği canı öldürmeyin.
3- Çalmayın,
4- Zina etmeyin.
5- Sihir yapmayın.
6- Suçsuz kimseyi hükümete yakalattırıp öldürtmeyin.
7- Faiz yemeyin.
8- Harpten kaçmayın.
9- Namuslu kadına zina iftirası atmayın. -Şü’be burada şüphe etmiştir- Ey yahudî topluluğu! Cumartesi gününde haddi aşmamak da size aittir.”
Bunun üzerine Yahudiler Efendimizi n el ve ayaklarını Ö-püp: “Biz senin peygamber olduğunu şahadet ederiz.” dediler. Efendimiz (s.a.v) de onlara:
-Peki öyleyse sizin Müslüman olmanıza engel olan ne? buyurdu.
Onlar da: Dâvûd (a.s) zürriyeti içinde daima bir peygamber bulunması için Rabb’ine yalvarmıştı. Biz Müslüman olurşak. Yahudi’lerin bizi öldüreceğinden korkuyoruz , dediler. [81]
Affân, Hammad b. Seleme, Ata b. Es-Sâib, Ebû Ubeyde b. Abdillah isnadiyla babası Abdullah b. Mesudun şöyle dediğini naklediyor :
-Allah, peygamberi ni şüphesiz insanları Cennet’e sokmak için (insanlığa) göndermiştir. (Bir gün) Nebi (s.a.v) bir kiliseye girmişti. Orada bir Yahudi vardı. Bu adam Tevrat okuyordu. Bu herif okurken peygamberi n sıfatını anlatan yere gelince durdu. Kilisenin bir köşesinde hasta biri daha vardı. Nebi (s.a.v): “Ne oldu da durdunuz?” diye sordu. Hasta: “Onlar, okurken peygamberi n birinin sıfatlarını bahseden bir yere geldiler de, onun için okumayı kestiler.” dedi.
Sonra bu hasta sürünerek geldi, tevratı alıp o Yahudi’ye: “Kaldır elini.” dedi ve elinin altında gizlediği yeri okudu ve (s.a.v)in sıfatı bulunan yere geldi, ve:
İşte burası senin ve ümmetiyin hakkındadır. Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve senin Allah’ın elçisi olduğuna şahadet ediyorum, dedi. Sonra da öldü. Bunun üzerine Efendimiz:
«Kardeşinize velî olun!» buyurdu. [82]

[76] Bu  on   bölümü  Zehebî  kısaltmak   için   atlamış  Biz  Buharî’den  tamamını naklettik
[77] Buharı Menâkıbü’l Ensar 63/51, Fiten Cilt 8/100, Müslim Fiten 2941, Müs-ned 3/108, İ8$,\ 271; İbni Hibban Zevâid 2253; İbni Ebî Âsim el-Evâil 193; Beyhakî Delâil 12/251, 6/260; Beğavî Şerhis-Sünne S447; Ebû Nüaym Delâil 2/125.
[78] Beyhakî Delâil 6/261, 262.
Yine bu rivayette, ayın yüzündeki siyahlığı sorduğum, Efendimiz’in de, “Ayın yüzündeki siyahlığa gelince: Bunlar önce sanki iki güneş gibiydiler . Allah:
“Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık, gecenin ayetini kararttık” buyuruyor. İşte senin gördüğün karanlık bu ayetteki karartmadır, buyurduğunu anlatır.
[79] Müslim Hayz h. no 315; İbni Huzeyme Sahih 232; Taberanî Kebîr 2/88; Beyhakî Delail 6/263; Abdürrezzak 20884; Beğavi Sünne 15/224; Beyhaki Sünen 1/169; Ebû Avâne 1/294; Hakim 3/482; Müsned 1/278, 3/282.
[80] Buharı 1/34, 143 9/117; Müslim İman 10; pazail h. no 136, 13,7, 138; Ebû Davud’u Tayalisî 2731; Beyhakî 6/266; Müşned I/27S; îbni Sa’d Tabakal 1/174; Taberanî Kebîr 5/55, 21/246; Tafcerî 1/342, 7/52.
[81] İbni Sa\l 1/174; Tirmizi 2733, 2144; Nesai 7/110, 111 (Hadis 4078); Müsned 4/239. 240, 339, 5/313; İbni Ebî Şeybe I4/29S; Hakim 1/9. 4/351: Beyhaki S. Kübra, S/166; Beyhakî Delail 6/26S; İbni Ebi Asım 2/470: Taberanî 7/43, S/84; Tahavî Müşkil 1/4; Ebû Nüaym Hılye 5/9S; Hadisi Tirmizi Hakim ve Zehebi sahih sayarlar.
Burada geeen dokuz  ayet  (mucize)  nedir?  Bu konu  ilk tefsire iler arasında
ihtilaflıdır.   Taberi   15/17l’de   bu   ayelte   ihtilaflar ı   nnvileriyl e   beraber verir.
Buna göre:
Buradaki dokuz ayet şunlardır.: 1- Musa (a.s)’ın ışık veren eli. 2- Asası 3-Dili  4-Denizin yarılması 5- Çekirge 6- Karınca 7- Kurbağa 8-Tufan 9- Kan
Bu İbni Abbas’tan rivayet edilendir. Bazıları buna taştan su fışkırması, kıtlık, meyvelerin kısılmasını ilave ederler. Bu izahlar A’raf suresinde geçen ayetlerden alınanlardır.
Bu İzaha göre bu hadiste ravî Efendimizi n bu cevaplan verdiğini belirtmiyo r ya da atlıyor. İkinci bir görüşe göre bu hadiste sayılan şeyler bizzat bu ayetler oluyor. Taberî’nin Ebû Küreyb-Abdullah b. İdris ve Ebû Usame-Şu’be-Amr b. Mürre-Abdullah b. Seleme isnadıyla Safvan b. Assal’dan yaptığı rivayette, Efendimiz: ‘”Bunlar: Allah’a şirk koşmayın … ilh.” diyerek sayıyor ki, ayetteki geçenler bunlar olmuş oluyor.
[82] Beyhakî Delâil 6/272; İmam Ahmed Müsned 1/416; İbni Sa’d bu hadiseyi Ebû Sahr el-Ukaylî’den nakleder. Beyhakî bunu 6/2S2’de naklederke n İmam Ahmed de 5/41 l’de aynı isnadla verir.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/57-64

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: