EFENDİMİZİN ŞEKLİ VE GÜZELLİKLERİ, Yüz güzelliği

İbrahim b. Yusuf b. Ebî İshak, babası’, dedesi isnadıyla nakleder ki, dedesi Berâe (r.a.) şöyle derken işitmiş:
-Rasûlüllah (s.a.v) insanların en yücesi en güzeli, huyca en iyisiydi. Aşırı uzun olmadığı gibi, kısa boylu da değildi.
Buharı ve Müslim bu haberi İbrahim’den ittifakla naklederle r. [1]


Buharı anlatıyor: Bize Ebû Nüaym, Zübeyr, Ebû İshak isnadıyla şöyle nakleder:
Adamın biri Berâe b. Âzib’e (r.a.), “Rasûlüllah’m (s.a.V) yüzü kılıç gibi miydi?” diye sorunca; “Hayır! Ay gibiydi” diye cevap verdi. [2]
İsrail de Simâk’tan şöyle nakleder. Birisi Câbir b. Semu-re’ye “Rasûlüllah (s.a.v)in yüzü kılıç gibi parlak mıydı?” diye sorunca Cabir (r.a.): “Hayır! Aksine o Güneş ve Ay gibi yuvarlakça idi” dedi.
Haberi Müslim “Sahih”inde anlatır. [3]
Muharibi ve diğerleri; Eş’as, Ebû İshak aracılığıyla Câbir b. Semüre’nin (r.a.) şöyle dediğini anlatır:
-Ben bulutsuz bir gecede Rasûlüllah’ı (s.a.v) üzerinde kırmızı bir hülle ile gördüm. Efendimiz’e ve gökteki Ay’a bakmaya başladım. Kesinlikle benim gözümde o Ay’dan daha güzel idi. [4]
Ukayl, İbni Şihab’dan naklediyor : Bana Abdürrahman b. Abdillah b. Ka’b b. Mâlik, babası Abdullah isnadıyla dedesi Kavb (r.a.) in şöyle dediğini anlattı:
-Rasülüllah’a (s.a.v) selam verdiğimde yüzü sururdan pırıl pırıl olurdu. O, sevinince yüzü tıpkı Ay parçası gibi nurlanırdı.
Bu hadisi İmam Buharı Sahih’inde rivayet etmektedir . [5]
İbni Cüreyc, Zührî, Urve isnadıylaHz. Âişe’nin (r.a.):
«Bir gün Rasûlüllah (s.a.v) sevinçle yanıma girmişti. Yüzü pırıl pırıl parlıyordu.»
Bu hadis ittifakla rivayet olunmuştur. [6]
Ya’kub el Fesevî (Tarih’inde) anlatıyor: Bize Saîd, Yûnus b. Ebî Ya’fur el Abdi, Ebû İshak el Hemedanî, Hemedan’dan adını söylediği bir kadının şöyle dediğini nakletti:
-Peygamber (s.a.v) ile beraber haccettim. Onu devesi üzerinde Ka’be’yi tavaf ederken gördüm. Elinde baston vardı.
Bunun üzerine ben (Ebû İshak) o kadm’a: “Efendimiz’in neye benzediğini bir tarif etsen.” dedim de, o “On dördüncü gecedeki dolunay gibiydi. Onun gibi birini ne daha önce, ne de daha sonra hiç görmedim” diye cevap verdi. [7]
Ya’kub b. Muhammed ez Zührî anlatıyor: Bize Abdullah b. Mûsâ et Teymî, Üsâme b. Zeyd isnadıyle Ebû Ubeyde b. Muhammed b. Ammâr b. Yâsir’in şöyle dediğini anlattı:
-Muavvez kızı Rubeyyia; “Bize Rasûlüllah’ı tarif et.” dedik de bize: “Sen onu görseydin (gördüğün an) kesinlikle Güneş doğuyor derdin.” diye cevap verdi. [8]

[1] Buharî Menâkıb 61/23 bab Sıftün Nebiy; Müslim Fazail 2337/93; Müsned 3/212, 270, 6/236; Beyhakî Kübrâ 2/436, 3/66, 5/203, 9/310; Beyhakî Delâil 1/194; İbni Ebî Şeybe 8/322; İbni Ebî Âsim Sünne 1/156; İbni Sa’d 1/2/90; Ebû Nüaym Hılye 6/260.
[2] Buharî Menakıb 61/23; Fesevî Tarih 3/350; Tirmizî 3715; Beyhakî Delâil 1/195; İbni SaM Tabakat 1/417; Belâzûrî Ensâbül Eşraf 852.
[3] Müslim 2344 (109); İbni SaM Tabakat 1/416; Beyhakî Sünen 1/196.
[4] Buharı Menakıb 61/23; Fesevî Tarih 3/351; Beyhakî Delâil 1/196; Tirmizî 3636; Daramı Mukaddime 1/30; Müsned 4/251, 5/104.
[5] Buharı Menâkıb Sifatünnebiyyi 61/23; Fesevî 3/351; Tirmizî 2811; Daramî Mukaddime.
[6] Abdürrezzak Musannef 7/440; Darakutnî 4/240; Buharî Menakıb 61/27, Feraiz 85/31; Müslim Rıza 58; Ebû Dâvûd Talak 2267; Tirmizî Velâ 2129; Nesâî Talak 1 (4/154); Müsned 6/82, 226; Beyhakî Sünen 10/262; Beyhakî Delâil 1/198. Hadisin gerisi şöyledir:
-İçeri girince Efendimiz:
«Ya Aişe! Hani şu Müdlicli kıyafet bilimcisin in Üsame ile Zeydi başlarını örtmüşlerde ayaklan Örtüden dışarda kalmış halde uyurlarken gördüğünde; “kesinlikle şu ayakların biri diğerinin sülalesindendir” demiş olduğunu işitmemiş miydin?…..»
[7] Fesevî el Maarife vet Tarih 3/350; Beyhakî Delâil 1/199. Bu zayıf bir isnad-dır. Zira Yunus b. Ebû Ya’fur el Abdî hadis tenkidcile rine göre zayıftır.
[8] Beyhakî Delâil 1/200; İbni Abdi! Berr İstîâb 4/31; İbnil Esîr Üsdü’l Ğâbe 5/452; Fesevî Tarih 3/350.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/131-133

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: