Sonsuz Gayreti Ve İbadeti

Süfyan b. Uyeyne, Ziyad b. İlâka aracılığıyla Muğîre b. Şu’be (r,a.)’m şöyle dediğini anlatır:
Rasûlüllah (s.a.v) (bir gün) kalkıp ayakları şişinceye kadar ibadet etti. Kendisine: “Ya Rasûlallah! Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıydı? Bu kadar ibadet neye?” dediler de:
«Allah’a çok şükreden bir kul olmayayım mı?» buyurdu. Bu müttefekun aleyh bir hadistir. [43]


Mansûr; İbrahim Nehâî yoluyla Alkame’den naklediyor : Hz. Aişe’ye “Rasûlüllah’ın amel edişi nasıl idi, onun ibadete ayırdığı hususi günleri var mıydı?” diye sordum da:
-Hayır! Onun ameli sanki devamlı yağan bir yağmurdu. Onun dayandığı gibi hanginiz dayanabili r ?” dedi.
Hadis müttefekun aleyhtir. [44]
Ma’mer de Hemmam aracılığıyla Ebû Hüreyre’den (r.a.) Efendimiz’in (s.a.v):
«(İftar ve sahur yapmadan) Visal orucu yapmaktan sakınm» buyurduğunu, bunun üzerine ashabın, “Ya Rasûlallah! Ama sen visal orucu tutuyorsun .” demeleri üzerine: «Ben kesinlikle sizin gibi değilim. Ben yatarım da beni Rabb’im yedi-rir ve içirir. Sizler dayanabile ceğiniz amelleri yüklenin.» buyurduğunu rivayet eder. [45]
Sahih-i Buharî’de de bunun aynısı aynı anlamda İbni Ömer, Aişe ve Enes hadisi olarak geçmektedir.
Muhammed b. Amr da Ebû Seleme aracılığıyla Ebû Hü-reyre (r.a.)’tan Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu nakleder:
«Ben kesinlikle her gün yüz kere Allah’a istiğfar edip, tevbe yapıyorum.»
Bu hasen dereceli bir hadistir. [46]
Hammad b. Seleme. Sabit, Mutarrıf b. Abdillah isnadıyla babası Abdullah b. Eş Şıhhîr (r.a.)’m şöyle dediğini anlatır:
-Peygamber’i (s.a.v) namaz kılarken gördüm. Ağlayışından dolayı kaynayan kazanın buhardan dolayı çıkardığı ses gibi içinden inliyordu. [47]
Ebû Kürayb anlatıyor: Bize Muâviye b. Hişâm, Şeyban, Ebû İshak, İkrime, İbni Abbas (r.a.) isnadıyla Hz. Ebû Bekir (r.a.)’m Peygamberi mize:
-Ya Rasûlallaht Görüyorum ki, artık saçlarında ağarma oldu. ihtiyarlad ın, deyince,  Nebî (s.a.v)’in:
«Beni, Hud, Vakıa, Murselât, Amme yetesaelûn ve İzeş Şemsü küvvirat sureleri kocattı.» buyurduğunu rivayet eder. [48]
Efendimiz (s.a.v)’in gece teheccüdü. Kur’an tilaveti, tesbi-hatı, zikredişi, oruç tutuşu, hac edişi, cihadı, Allah’tan korkuşu, ağlayışı, tevazusu, rikkati, yetim ve miskinlere merhameti, akrabalarl a sıla-i rahim yapışı, peygamberl iği tebliğ edişi, ümmetine nasihatlar ı gibi hususiyetl erine gelince bunlar “Sünen” adlı hadis kitaplarında “ilim” konularında geniş şekilde bahsedilme ktedir. (Tarih bu konunun dışında olduğu için bunları buraya yazmıyoruz.) [49]

[43] Buharî Teheccüd 19/6; Tefsir 65/2; Müslim 2819; Tirmizî 410; Nesâî 3/219; İbni Mâce 1419, 1420; Müsned 4/251, 255, 6/115; Beyhakî Delâil 1/354; Beyhakî Süneni Kübra 2497, 3/16, 7/39; İbni Huzeyme 1182; Taberanî Sağîr 1/71, 11S; HjlyetüJ Evliya 7/250, 8/289; Tirmizî Şemail 140; Hatîb 4/331, 7/197; îbni Ebî Şeybe 13/232; Temhîd 6/224.
[44] Buharî Savm 30/64; Rikak 81/18; Müslim 1104; Ebû Dâvûd 2360, 2374; Tirmizî 775; Darimi bab 14; Muvatta 672; Müsned 2/71, 102, 112, 128, 143, 153, 231, 237, 244, 257, 261. 281, 315, 345, 377, 418, 496, 516, 3/8, 57, 170, 173, 202, 218, 235, 247, 276, 2S9, 4/313, 315, 5/364, 6/242, 258. Beyhakî Süneni Kübra 4/299; Beyhakî Delâil 1/355
[45] Muvatta Siyam 39; Abdürrezzak 7754; Musannef 3/83; Buharî Savm 50/4S; Müslim Siyam 13/11 hadis 38; Müsned 2/231, 237, 244, 315, 345, 418; Beyhakî Delâil 1/356; Beyhakî Süneni Kübra 4/282; Daramî 2/S.
[46] Müslim 2702; Ebû Dâvûd 1515; Tirmizî 2312; İbni Mâce 3515; Daramî bab 15; Müsned 2/45, 4/260, 5/394, 396, 397, 402; Delaill/356. Hadisi Müslim Sahîh diye alıyorken Zehebî merhum “bu hasen derecesind e bir hadistir” demektedir . Müslim’deki hadis esasen bu rivayet değildir. O, İbni Ebî Şeybe, Gunder. Şu’be, Amr b. Mürra, Ebû Bürde Egar (r.a.) isnadıyla Abdullah b. Ömer (r.a,)’tan naklediliy or. Ebû Hüreyre rivayeti için bak İbni Ebî Şeybe 10/297, 13/461; Tahavî Şerhu Meaniül Asar 4/289; İbni Hibban (Mevaritl no) 2456; Ebû Nüaym Hılye 2/1SS; Daramî 2/302; Taberanî Kebir 1/279; Hakim 257; Taberanî Sağîr 1/85, 109; Beyhakî Süneni Kübra 7/52; Buharî Tarîh-i Kebîr 6/4
[47] Ebû Dâvûd 904; Nesâî 3/13; Müsned 4/25, 26; Beyhakî Delâil 1/357: Ebû Dâvûd rivayetind e ”değirmen sesi gibi” ifadesi vardır.
[48] Tirmizî 3351; İbni Sa”d 1/435; Tİrmizî Şemail 358 no.41; Hakim Müstedrek 2/343; Beyhakî Delâil 1/358; Abdürrezzak 5997; Taberânî 17/2S7.
Ebû Nüaym Hılye 4/350; Hatib Tarihi Bağdad 3/145; Tirmizî 3297; Hakim Müstedrek 2/343, 476; İbni Ebî Şeybe Musannef 10/554; Ebû Ya’la Müsned i/107, 108, 2/880.
[49] Konunun faydasını tam elde etmek için birer örnek iyi olurdu.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, 2/220-222

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: