Giyim Ve Kuşamı

Veki der ki: Bize İbni Ebî Leyla. Muhammed b. Abdirrah-man b. Esvaa b. Zürara. Muhammed b. Amr b. Şürahbil isnadıy-la Kays b. Sa’d (r.a.)’m şöyle dediğini anlattı:
-Peygamber (s.a.v) bize gelmişti. Biz de ona banyo suyu hazırladık ve banyo yaptı. Sonra ben ona. Yemen safranıyla boyanmış bir battaniye getirdim. O da ona sarındı. Sanki hala Ynen safranının onun karm eti üzerindeki izine bakar gibiyim.  [41]


”işan. b. Sad. Yahya b. Abdillah b. Malikin: “Rasûlüllah (s.a.v) Eîendimiz elbisesin in gömleğini, ridasmı ve sarığını boyardı; dediğini nakleders ede haber mürseldir. [42]
Musab b. Abdillah b. Mus’ab ez Zübeyrî der ki: Babamı, İsmail b. AttdiHah b. Ca fer aracılığıyla babasının şöyle dediğini haber verirken duydum:
-Rasûlüllah’ı (s.a.v) üzerinde abîr otu ile boyanmış rida ve sarığı olduğu halde gördüm. Abîr, bizde za’ferana denir. Buradaki RavîMusvab, hadis ilminde gevşektir. [43]
Ümmü Seleme (r.a.)’dan “Her halde Rasûlüllah’m (s.a.v) gömleği ve ridası za’feran ve veras (ala çehre otu) ile boyanırdı.” dediğini anlatır.
Bu haberi Muhammed b. Sad, İbni Ebî Füdeyk, Zekeriyya b. İbrahim, Rukeyh b. EbîUbeyde b. Abdillah b. Zem’a, babası, annesi isnadıylaÜmmü Seleme’den nakleder. [44]
Bu isnad acayib şekilde hep Medineli ravilerin birbirind en rivayetid ir.
Zeyd b. Eşlem der ki: Rasûlüllah (s.a.v) elbisesin i, hatta sarığını bile za’feranla boyardı. [45]
Lakin şu “mürsel” hadislerd e geçen za’feranla boyama meselesi, sahih hadislerd e geçen Peygamber (s.a.v)’in za’feranlama yı yasaklama emrine karşı gelecek güçte değildir. Hatta bu konudaki hadislerd en birinin lafzı:
«Kişiye za’feranla boyamayı yasakladı [46] şeklinde geçer ki. buna göre belki bu iş önceleri caiz idi de sonra bunu yasaklamıştır.
Hammâd b. Seleme, zayıf bir ravi olan Alî b. Zeyd b. Cûd’ân aracılığıyla Enes b. Malikin şöyle dediğini anlatır; Rum kralı. Peygamber imize ipekten resimli bir elbise hediye etmişti. Efendimiz onu giydiler. Ben hala uzunluğu sebebiyle salınıp duran kollarına bakar gibiyim. Orada bulunanla bunun güzelliğinden hayrette kalıp: “Ya Rasûlallah! Bu sana gökten mi indirildi?” diye sormaya başladılar. Bunun üzerine Nebi (s.a.v) de:
«Siz buna mı hayret ediyorsun uz. Nefsim elinde olan zata yemin olsun ki, Sad b. Muaz’ın Cennet’teki mendiller inden bir tanesi bile bundan çok daha üstündür.» buyurup, sonra da bu elbiseyi Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’e yolladı da o giydi. Bunu gören Nebi (s.a.v) ona; «Ben onu sana giyesin diye vermemiş idim.» buyurdu. Ca’fer de “Öyleyse onu ne yapmalıyım?” diye sordu. Efendimiz de: «Onu kardeşin Necaşî’ye gönder.» buyurdu. [47]
Leys b. Sad der ki: Bana, Yezîd b. Ebî Habib, Ebu’l Hayr aracılığıyla Ukbe b. Âmir (r.a.)’m şöyle dediğini anlattı:
-Rasülüllah (s.a.v)’e ferrûc denen ipekli bir kıbâ hediye edilmiş ve onu giyinişti. Sonra bu elbiseyle namaz da kıldı. Sonra da namazdan ayrılıp bu elbiseyi hiç sevmemiş gibi bir tavırla çok şiddetle çıkardı ve ardından da şöyle buyurdu:
«Şu, Müttekî’lere asla yakışan bir şey değil.» [48]
İmam Malik, Alkame b. Ebî Alkame. annesi isnadıyla Hz. Âişe (r.a.)’dan naklediyo r:
«Ebu’l Cehm b. Huzeyfe. Efendimiz e üzerine nakışlı Şam işi bir ipek elbise hediye etti. Efendimiz onun içinde namaza durdu. Namazı bitirince:
«Bu elbiseyi Ebû Cehm’e geri verin! Zira ben namazda onun nakışlarına bakarak aklım karışıyordu.» buyurdu. [49]
Hişam b. Urve; babası aracılığıyla Ömer b. Ebî Seleme’den (r.a.): “Peygamber’i (s.a.v) Ümmü Seleme (r.a.)’m evinde yek pare bir elbiseye sarınmış olarak namaz kılarken gördüğünü” rivayet eder. [50]
Böyle bir haber de Enes’ten merfu olarak sahih bir isnadla nakledili r. [51]
İbni Abbas (r.a.)’tan da, Nebî (s.a.v)’i yek pare bir elbise içinde, elbisenin uzun yanını sererek toprağın sıcaklığından ve soğukluğundan kendini koruyarak namaz kıldığını gördüğü nakledili r. [52]
Abdullah b. Muhammed b. Ukayl de Câbir (r.a.)’tan:
-Peygamber (s.a.v)’in bir izara bürünerek üzerinde başka bir elbise olmadan namaz kıldığını söylediğini nakleder. [53]
Yûnus b. Haris es Sakafi. Ebû Avn Muhammed b. Ubeydilla h b. Saîd es Sakafî. babası isnadıyla Muğîra b. Şuıbe (r.a.)’tan nakleder ki: “Rasûlüllah (s.a.v) hasırın üstünde dedi bağlanmış postun üstünde de namaz kılar imiş”
Bu hadisi Ebû Dâvûd nakleder. [54]
Şu’be, Habîb b. Ebî Sabit isnadıyla Enes (r.a.)’tan; “Rasûlüllah (s.a.v)’in yünlü giydiğini” nakleder. [55]
Humeyd b. Hilal, EbûDürde’nin şöyle dediğini naklediyo r:
-Hz. Âişe (r.a.)’ın yanma girmiştim. Bize Yemende dokunulan kaim bir izar ile keçeden yapılma bir elbise çıkarıp göstererek. Rasûlüllah (s.a.v)’in bunlar üzerindeyken vefat ettiğine yemin etti.
Bu haberi Müslim nakletmiştir. [56]
Hişam b. Urve. babasından Hz. Âişe’nin (r.a.): “Rasûlüllah m (s.a.v) yatağı içi lif dolu deriden idi. dediğini anlatır. [57]
Efendimiz (s.a.v)’in Zühd’ü anlatılırken, bu anlamda çok hadis geçti. Pek çok alim Ebû Hüreyre aracılığıyla Rasûlüllah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu anlatıyor:
«Sizden hiçbiriniz bir tarafı omuzunda olmayan (sadece belden aşağıyı örten) tek elbise içinde namaz kılmasın.»
Hadisi Buharı böyle naklederk en. Müslim “iki omuzunda” diye naklediyo r. [58]
Atâ b. Ebî Rabah, Esma’nın kölesi Abdullah aracılığıyla Esma bn. Ebî Bekir’den şöyle anlatır:
-Bir gün Esma (r.a.) yakası ve paça aralığı ipek geçirilmiş Kisravan işi bir Taylasan cüppe çıkarıp gösterdi ve: “İşte Rasûlüllah’m cüppesi budur. Efendimiz (s.a.v) bunu giyerlerd i. Biz hastalara şifa için bunu yıkar (suyunu) verirdik.” dedi.
Hadisi Müslim rivayet etmiştir. [59]
Aynı hadisi İmam Ahmed de Müsned’inde «Taylasan bir cüppe olup. üzerinde Kisravan ipeğinden bir yaka vardı.» diye nakleder. [60]

[41] îbni Sa’d  1/45: İbni Mâce 466;  İmam Ahmed Müsned  6/7: İbni Ebî Şe S/1S8.
[42] İbni Sa’d 1/453; îbni Ebî Şeybe 5/185: 1 cmhkl 2/JSü: \”esâi Zinet bab  18.
[43] İbni SaM 1/452.
[44] İbni Sad Tabakat 1/452; Mecmaüz Zevâid 5/157.
[45] İbni Sa’d 1/452; Zeyd b. Eşlem Efendimiz i görmemiştir. Ancak Nesâî 8/40, 50SO nolıı hadiste bunu şöyle verir:
Zeyd b. Eşlem der ki: İbni Ömer (r.a.)’ı sakalını halûk denen boyayla boyanırken gördüm de ona, “Ya Ebâ Abdirrahm an! Sen de mi sakalını sarıya boyuyorsu n?” dedim. O da bana: “Ben Rasûlüllah (s.a.v)’i bu haluk denen boya ile sakalını sarıya boyarken gördüm. Boyalar içinde hiç birisini bunu sevdiği kadar sevmezdi. Elbiseler inin hepsini hatta sarigini bile bununla boyardı.” dedi. Nesâî bu hadisi 5115 no ile de İbni Ömer’den daha kısa olarak verir. Aynı haberi İbni Abdil Berr de Temhîd 2/181’de İki isnadla nakleder, îbni Ebî Leylâ bu hadisi S/255’te İbni Cüreyc aracılığıyla İbni Ömer’den nakleder.
[46] İbnÜ Abdül Berr Temhîd 2/1S2: Ebû DâvÛd 4İ79; Tirmizî 2815; Nesâî 5/142; İbni Ebî Şeybe 4/413; Hatîb Tarih 6/230; Tarihî İsfahan 1/259, 2/242.
[47] Müslim Fazailüs Sahabe 2469; Bııharî Hibe h. no. 2615: Bedül Halk 3248; Menakıbül Ensar 3802; Eymaven Nüzur 6640; İbni Sa’d Tabakat 1/456, 457; Ebû Ya^la Müsned S/3112, 1/1730, 7/3980; Müsned 3/206, 207, 209, 229; Ta-yalîsî 2544; Beyhakî 3/273; Humeydî Müsned 1203; Ebû Nüaym Hılye 7/310; Tirmizî Libas 1723, 3846; Nesâî 8/199; Abdürrezzak Musannef 20415; İbni Mace 157.
[48] Buharî Salat 16; Libas 12; Müslim Libas 2075; Müsned 4/143, 149, 150; İbni Sa’d 1/457; Nesâî Kıble 18; Beyhakî 2/423; Taberanî 17/276.
[49] Beyhakî Süneni Kübra 2/349; Buharî Salat 8/14; Ezan 93, Menakıbül Ensar 37; Libas 19; Müslim 556; Ebû Dâvûd 914; Nesâî 2/72; Humeyd 172; İbni SaM 1/457; Abdürrezzak 1389; Müsned 6/199, 177; Muvatta 97; İshak b. Ra-heveyh Müsned 78, 79, 80, 330, 331, 484; Ebû Avane Müsned 2/71 h. no. 80.
[50] İbni SaM 1/462, 463; İbni Ebî Şeybe 1/341; Ebû Dâvûd 628.
[51] İbni Ebî Şeybe  1/312.
[52] İbni SaM 1/462; İbni Ebî Şeybe 1/311: Müsned 1/320.
[53] İbni Sa’d 1/463; İbni Ebî Şeybe 1/314; Müsned 3/386.
[54] Ebû Dâvûd 659: Miisned 4/252; Beyhakî 2/420; Hakim 1/259; Ebuş Şeyh Ahlakım Nebiyyi 165; Beğavî Sünne 2/441; T. Isfahan 2/146.
[55] İbni Sa’d 1/454; Ebûş Şeyh Ahlakun Nebiyyi 122; Ebû Nüaym Hılyetül Evliya 563.
[56] Müslim 2080; Tirmizî 1787; Müsned 6/32; İbni Ebî Şeybe 8/223: Buharı Humus 5; İbni Mâce 3551.
[57] Buharı Rikak 17; Müslim Libas 38; Tirmizî 1761; Tirmizî Şemail 61; Beyhakî Süneni Kübra 7/4S; Müsned 6/73, 43, 207r 212, 10S; İbni Mace 4151; Ebuş. Şeyh Ahlakun Nebiyyi 156; Beyhakî Delâil 1/344; Tirmizî Şemail 161; Beğavî Sünne 12/52.
[58] Müslim 516; Buharı Salat S/5; Ebû Dâvûd 626; Nesâî 2/71; İbni Mace 1049; Müsned 2/255, 266, 319, 427: 491, 520, 3/10, 15, 55, 4/26, 27, 6/342; Temhîd 6/372; Beyhakî Süneni Kübra 2/224, 238; Abdürrezzak 1375, 1388; îbni Hu-2eyme Sahih 765; Humeydî Müsned 964; Ebû Avâne Müsned 2/61; Şafîi Müsned 183; Ebû Ya’la 11/6282, 6353.
[59] Müslim Libas vez Zînet 2069; imam Ahmed Müsned 6/34S.
[60] İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/244-249

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: