Son Nefesinde Allah Rasulü

Zühri der ki; Bana Ubeydulla h b. Abdillah haber verdi ki. Hz. Âişe ile İbni Abbas (r.a.) şöyle anlatmışlar: Rasûlü Ekrem’e hastalık geldiği zaman battaniye sini yüzüne çekmeye, baygınlık geçirince de, yüzünü açmaya başladı. İşte Allah Rasûlü bu sıkıntılı halinde iken ümmetini onların yaptıklarından ikaz için:
«Allah Yahudi ve Hıristiyan’lara la’net etsin. Peygamber lerinin mezarlarını mescide çevirdiler.»
Hadis müttefekun aleyhtir. [31]


Zehebî der ki: Bize Mısır’daki Ahmed b. İshak. Bağdatlı Amr b. Keram, Abdül Evvel b. îsâ’dan, dört yüz yetmiş yılında lafzı olarak Abdül Vehhab b. Ahmed es Sakafî’den, imla’ yoluyla Ebû Abdirrahm an Muhammed b. Hüseyn es Sülemî’den. Ebul Abbas Muhammed b. Ya’kub’dan, Ahmed b. Abdül Cebbar el Utaridî’den, Ebû Bekir b. Ayyaş’tan, A’meş’ten, Ebû Süfyan’dan, bu da Câbir (r.a.)’tan “Rasûlüîlah (s.a.v)’i vefatından üç gün önce şöyle derken işittim!”, dediğini haber verdi:
«Allah Azze ve Celle’ye hüsnü zan ediniz.»
Bu. âli isnadlı sahih bir hadistir. [32]
Süleyman et Teymi. Katâde aracılığıyla Enes (r.a.) şöyle dediğini anlatır:
-Rasûlü Ekrem (s.a.v)’in vefatı esnasında ümmetine yaptığı en son tavsiyesi “Namazlara devam etmeleri ve emriniz altında bulunan (köle hizmetçisi vs.) larm haklarına riayet etmeleri idi.”
Bu sözlere öyle devam etti ki. en son nefesi göğsünden hırıltılar gelmeye başladığında bile lisanından bu sözler hırıltı halinde dökülerek can veriyordu .
Süleyman da, böyle söylemiştir.’ [33]
Hemmâm. Katade. Ebû Halil. Sefine isnadıyla Ümmü Seleme (r.a.)’dan şöyle nakleder:
-Rasûlüîlah (s.a.v) son hastalığında şöyle diyordu:
«Allah, Allah! Namaza dikkat edin. Elinizin sahip olduğu (köle ve emsali) şeylerin hakkını gözetin.» Bu sözleri neredeyse can verene kadar tekrar etti. [34]
Leys de, Yezîd b. el Hûd, Mûsâ b. Sercis, Kasım isnadıyla Hz. Âişe (r.a.)’dan naklediyo r:
-Rasûlü Ekrem’i ölüm döşeğinde yanında bir su bardağı ile gördüm. Elini bardağa sokup su ile yüzünü siliyor sonra da:
«Allahım! Ölüm sekeratma karşı bana yardım et.» diyordu. [35]
Sa’d b. İbrahim de, Urve’den Hz. Âişe’nin şöyle dediğini rivayet ediyor:
-Biz kendi aramızda Nebî (s.a.v) dünya ile Ahiret arasında muhayyer bırakılmadan ölmez, diye konuşuyorduk. Hastalandığı zaman kendisine ses kısıklığı da arız olmuştu. O zaman Efendimiz i şöyle derken duydum:
«Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih kullar gibi kendileri ne Allah’ın nimetler ihsan ettiği kimselerl e birlikte olmayı nasip et. Onlar ne güzel arkadaştır.»
Biz bu sözleri duyunca onun dünya ile Ahiret arasında muhayyer bırakıldığını tahmin ettik.
Hadis, müttefekun aleyhtir. [36]
Bu haberin hemen hemen aynısını Zührî, Saîd b. Müsey-yeb ve diğerleri yoluyla Hz. Âişe’den nakletmiştir. Burada Hz. Âişe (r.a.):
-(İşte bu sözlerinden sonra) Allah Rasûlü’nün en son sözleri:
«Yâ Eabbi! Ben yüce arkadaşı (yani seni) istiyorum .» olmuştur, der.
Hadisi Buharî nakleder. [37]
Mübarek b. Füdale, Sâbit’ten Efes’in (r.a.) şu sözlerini nakleder:
-Hz. Fatıma (r.a.) Efendimiz in baŞUcunda üzüntüyle «Vâ Kerbâh! Allah’ım bu acıya nasıl dayanııacak.» diye inleyince Nebi (s.a.v) ona:
«Kıyamet günü buluşmak için, Allah’ın kullarından hiç birisi hakkında terk etmedi^ bir hükmü (şimdi de) babana gelmiş bulunuyor .» buyurdu. [38]
Bazıları bu rivayeti Mübarek b. Püdale’nin Hasanı Basrî’ den mürsel olarak yaptığı bir haber şeklinde de verirler. [39]
Hammâd b. Zeyd de Sabitten Enes (ra.)’tan şu naklini anlatır :
-Rasûlüllah (s.a.v) ağırlaşmca kendisini kalbten etkileyen bir üzüntü bürümüştü. Fatıma (r.a.) da “Vah babamın üzüntüsüne.” deyince, (s.a.v):
«Artık bu günden snra babana üzttntü yok.» buyurdu. Hadisi Buharî naklediyo r. [40]
[31] Buhar’i Salar 8/54. Meğazî 64/83; Müslim Salat 531; Daramı Salat 3/120; Nesâî Mücteba 2/40, 4i. 4/96; Müsned 6/229. 275, 80, 34, 2i. 255, 218 (Hz. Âişe’den) 1/218 (İbni Abbas’tan) Beyhafcî 7/203; Ebû Avâne 1/399; Hakim 4/194; Taberanî Kebir 1/127, 5/166: T. Sağır 1/34: Hatîb 13/52, 183; Hılyetül Evliya 9/54: Temhîd 4/149: İbni EM Şeybe 2/376.
[32] Buharî Libas  77/19;  Müslim  Mesacİd ve  Mevazı-ıs-Salat   h.no.22;  Beyhakî Delail 7/204.
Müsned 3/315, 293, 325, 330, 334, 390; h.no. 14494, 14545.
«Kimse Allah’a hüsnü zan etmeden ölmesin.» şeklindedir. Bu Zehebî’nin Efendimiz’e ulasan en kısa yollarından biridir. Zîra Zehebî İle Rasûlüllnh arasında sadece onbir ravi var. Zehebî’nin hicri 673 te doğup 74S’de vefat ettiğini düşününce bu isnadın o tarihe göre ne kadar âli olduğu görülür.
Müslim Salat 105. Ebû Dâvût Taharet 60’da “Sizden hiç biriniz Allah’a hüsnü zan etmeden ölmesin.” buyurduğunu anlatır.
[33] Müsned 3/117, 6/290, 311, 321. 315: Beyhakî Delâil  7/205: Ebû Dâvûd Edeb 134; Hakim 3/57: Taberî 22/6; Taberanî 11/155.
[34] İbni   Mâce   Cenaiz   1620;   Müsned   3/117.   6/311,  315,   321;  Beyhakî  Delâil 7/205; İbni Sünnî 316.
[35] İhni Mâce Cenaiz 1623; Tirmizî Cenaiz 985; Müsned 6/64, 70, 77, 151; Taberî Tarih 3/197, 198; Şemail 203; Hatib 7/208; Beyhakî Delâil 7/207; Hakim 2/465, 3/56.
[36] Buharı Tefsir 65/13; Müslim 2444 (86); İbni Mâce 1620; İbni Sa’d 2/229; Müsned 6/176, 205, 269; Belazurî 1/547; Beyhakî Delâil 7/208.
[37] Buharî Meğazî 64/S3, Rikak 81/22, Da Vat 80/29; Müslim Selam 2191, Fa-zailüs Sahabe 2444; İbni Mâce Cenaiz 1619; Muyatta h.no. 565; Müsnt-J 6/45 48, 74, 89, 108, 120, 126, 200, 231, 274; ibni Sa’d 2/210; BeIazûrî Ensab J/54g_
[38] Beyhakî Delâil 2/728, 729, 7/212; Müsned 3/l4l; jbni Mâce 162g. |bni SünnJ 558; Tirmizî Şemail 211; Tarih-i İsfahan 2/211,
[39] Bu mürsel haberi Beyhakî Delâil 7/212’de nakleder
[40] Buharî Meğazî 64/83; Müslim Cenaiz 1629: Beiazûrî Ensabül Eşraf 1/552′ Müsned 3/141; Beyhakî Delâil 7/212; ibni MâCe 3629; Tirmizî Şemail 211; Ebuş Şeyh Tarihi İsfahan 2/221; Hatib Tarih-i Bağdad 6/?62
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/314-317

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: