Peygamber Kesinlikle Halife Tayin Etmedi, Ancak Namaz Meselesi İle Hilafet Hususuna Tembihte Bulundu

Hişam b. Urve, babasından İbni Ömer (r.a.)’m şu haberini nakleder:
-Hançerle vurulduğu zaman babam Ömer (r.a.)’m yanına geldim. Ashab başında onu överek, “Allah seni hayırla mükafatlandırsın.” diyorlardı, o da “hem ümit var hem de korku” dedi. Ashab, “Kendi yerine bir halife seçsen” dediler de, «Sağ iken de; ölü iken de sizin bu işinizin mes\ıliyyetini yükleneyim ha! Sizden gelecek nasibimin bana yetecek kadar olmasını ne kadar isterdim. Ne lehime ne aleyhime olsun. Eğer ben yerime birini halife seçecek olsam, bu işte Örneğim var, benden daha hayırlı bir zat (Ebû Bekir (r.a.)) yerine halife seçmiştir. Eğer böyle yapmaz da, işi size bırakırsam, (yine Örneğim var. Zira) Benden daha hayırlı olan Allah Rasûlü yerine halife seçmemiştir.» dedi. Abdullah b. Ömer derdi ki:
«Babam Allah Rasûlü’nün adını ağzına alınca, onun kesinlikl e kendi yerine halife tayin etmeyeceğini anlamıştım.»
Hadisi Buharı ve Müslim birlikte, hem de ayrıca Salim, babası İbni Ömer, babası isnadı ile de ittifak ederek rivayet ettiler. [83]


Süfyan-ı Sevrî, El Esved b. Kays’m, Amr b. Süfyan’dan şöyle dediğini nakleder:
-Ali (r.a.) Cemel harbinde galib gelince, «Ey insanlar, Allah Rasûlü bu devlet başkanlığı konusunda bize kesinlikl e bir vasiyette bulunmamıştır. Biz kendi tercihler imizle Ebû Bekir’i halife seçtik. O da. bu işi doğrulttu ve doğru durdu. Nihayet esas yoluna geçti gitti. Sonra Ebû Bekir kendinden sonra tercihini Ömer’in halife olmasına koydu. Ömer de bu işi öyle iyi başarıp, Öyle istikamet li durdu ki, nihayet bu din yerli yerine oturdu. Ondan sonra bir kısım insanlar bu işte dünyalık aramaya kalktılar. Böylece Allah’ın sonucunu takdir edeceği bir takım olaylar oldu.» dedi.
Bu isnadı hasen bir asardır. [84]
İmam Ahmed “Müsned”inde Ebû Muaviye’den naklediyo r: Bize Abdürrahman b. Ebî Bekir el Kuraşî, İbni Ebî Müleyke yoluylaHz . Âişe’nin şöyle dediğini anlattı:
-Rasülüllah (s.a.v) iyice ağırlaştığmda, Abdürrahman b. Ebî Bekir’e:
«Bana bir levha yahut saç getir, Ebû Bekir’in seçimi için bir mektup yazayım da ona ihtilaf etmesinle r.» buyurdu. Abdürrahman kalkıp gitmeye davranmca da:
«Ya Ebâ Bekir! Senin halife olmana karşı ihtilaf çıkarmaya Allah da Mü’min’ler de razı olmaz.» buyurdu.
Enes’teı (r.a.) da buna benzer bir haber nakledild i. [85]
Şuayb b. Meymûn. Husayn b. Abdirrahm an, Şa’bî isnadıyla Ebû Vail (r.a.)’tan şöyle nakleder:
-Ali’ye (r.a.) “bize bir halife seçsen” denilince, “Allah Rasûlü yerine halife seçmedi ki. ben seçeyim.” dedi. Lakin Şu-ayb bu rivayetin de tek kalmıştır. Üstelik onun bir çok raünker rivayeti de vardır. [86]
Şuayb b, Ebî Hamza, Zührî yoluyla Abdullah b. Ka(b b. Malikten naklediyo r. İbni Abbas, Abdullah b. Ka’b’a şöyle haber vermiş:
-Vefat ettiği son hastalığmdaki ağrısı sırasında Ali, Rasû-lüllah’m (s.a.v) yanından çıkmıştı. Ashab, “Ya Ebe’l Hasen! Nebî (s.a.v) nasıl?” dediler. “Elhamdülillah biraz iyileşmiş oldu.” dedi. O sırada Abbas (r.a.) Ali’nin elinden tuttu ve ona “Vallahi sen üçten sonra sopa kulusun, vallahi ben kesinlikl e bu ağrı ile Cenabı Allah’ın, Peygamber ini vefat ettireceğini anlıyorum. Ben Abdül Muttalib çocuklarının vefat edecekler inde yüzlerinin ne renge girdiğini çok iyi bilirim. Haydi Ra-sûlüllah’a (s.a.v) gidelim de bu devlet kime kalacak kendisine bir soralım. Eğer bizden biri ise bunu bilmiş oluruz. Eğer bizden başka birisine kalacaksa konusalımda bize kalmasına vasiyet etsin.” dedi. Ali (r.a.) da: “Vallahi eğer biz bu işi Rasûlü Ekrem’den ister, o da bizi men ederse, ondan sonra insanlar bu işi ebediyyen bize vermez. Vallahi ben asla Rasûlü Ekrem’den böyle bir şeyi isteyemem .” dedi.
Bu hadisi Buharî naklediyo r. Ma’mer ve diğerleri de bu haberi rivayet etmişlerdir. [87]
Ebû Hamza es Sükkeri, İsmail b. Ebî Halid aracılığıyla Şa’bî’den naklediyo r:
-Abbas (r.a.), Hz. Ali’ye: “Ben Rasülüllah’m yüzünde ölüm alametler i görüyor gibiyim. Haydi gidip de şu durumu bir soralım! Eğer bizden birini halife seçerse ne ala, yoksa bu işi bize vasiyet etmesini isteyelim .” dedi. Hz. Ali de Hz. Abbas’ı (r.a.) azarlayan bir laf etti. Peygamber (s.a.v) vefat edince, Abbas (r.a.) yine Ali’ye (r.a.). “uzat elini de sana biat edelim.” dedi. Ali de avucunu yumup geri çekti.
Şabî der ki: Eğer Ali (r.a.) şu iki görüşten birinde bari Abbas’m (r.a.) sözünü tutsaydı deve sürülerine sahip olmaktan daha hayırlı olacaktı. Eğer Abbas da (r.a.) Bedir harbine gelip katılmış olsaydı, insanlar içinde akıl ve görüş keskinliği bakımından kimse ondan üstün kabul edilmezdi . [88]
Ebû İshak, Erkamb. Şurahbü’den naklediyo r:
-îbni Abbas’ı (r.a.) “Rasûlüllah kimseyi yerine vasî tayin etmeden öldü.” derken duydum. [89]
Talha b. Musarrıf da der ki: Abdullah b. Ebî Evfâ’ya (r.a.) “Rasûlü Ekrem (s.a.v) yerine birini tavsiye etti mi ya?” deyince, “Allah’ın kitabına sarılmayı” dedi. Talha b. Musarrıf der ki: Hüzeyl b. Şuhrahbıl dedi ki:
Ebû Bekir (r.a.), Efendimiz in vasiyeti üzerine çok müsa-vene etti. Ebû Bekir (r.a.) bu konuda Allah Rasûlü’nden verilmiş bir talimat bulup da bunu (develere bağlanarak üzere takıldığı gibi) burnuna halka gibi geçirmeyi ne kadar istiyordu .”
Bu müttefekun aleyh bir haberdir. [90]
Hemmâm, Katade aracılığıyla Ebû Hassan’dan naklediyo r: Hz. AH (r.a.) derdi ki:
-Rasûlüllah (s.a.v) şu elimizdek i sahifeler dekinden başka insanlara söylemediği gizli bir vasiyeti bize de yapmamıştır.
İçinde Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali’yi vasi yaptığı yazılı olan ve yalancılıkla tanınan Hammad b. Amr’m Es Sırrı b. Halid’den Cavfer-i Sadık aracılığıyla Ca’fer’in babalarından naklettiği:
«Ya Ali! Mitmin kimsenin üç alameti vardır;
1- Namaz,
2- Oruç,
3- Zekat» diyerek uzun uzadıya anlattığı hadis ise tam bir uydurmadır. [91]
Hz. Ali’nin (r.a.) Peygamber tarafından tayin edildiğine dair Rafızüer de pek çok uydurma rivayetle r vardır.
İbni İshak der ki: Bana Salih b. Keysân.. Zührî’den Ubey-dullah b. Abdillah’ın şöyle dediğini haber verdi:
-Rasûlüllah (s.a.v) vefatı esnasında şu üç şey dışında herhangi bir vasiyyett e bulunamamıştır,
1- Hayberdek i Rehavî’lere yüz vesak, Darîli’lere yüz vesak, Şeybeli’lere de yüz vesak, Eş’arîlere de yüz vesak hurma vergisi kesilmesi,
2- Üsame ordusunun yola çıkarılması,
3- Arap yarım adasında iki ayrı dine fırsat verilmeme si (oradan Ehli Kitab’ın çıkarılması.)
Bu mürsel bir hadistir.
Kays b. Ebî Hazim aracılığıyla İsmail b. Ebî Halid, Cerîr b. Abdillah’tan şöyle nakleder:
-Rasûlüllah beni Yemen’e göndermiş idi. Bahrayn’da iken
Yemen halkından biri Kelâ oğullarının diğeri Amr oğullarının lideri olan iki adama rastladım. Onlara Hz. Rasûlüllah’dan (s.a.v) bahsetmey e başlamıştım. Bana, “Eğer şu anlattıkların doğruysa senin bu bahsettiğin zat üç gün evvel eceline uğramıştır.” dediler. Bir haber alabilmek ümidiyle Medine’ye doğru yola düştüm, onlar da benimle beraber geldiler. Yolun birazını katetmiştik ki, bize Medine tarafından gelen bir kervan rastladı. Biz durumu onlara sorduk. Onlar da: “Rasûlüllah (s.a.v) vefat etti, Ebû Bekir halife seçildi, insanlar şu anda sulh ve sükun içinde.” dediler. Yanımdaki bu iki adam bana: “Sen artık yoluna git ve arkadaşına haber ver ki, biz gelmiş idik. înşaallah belki Yemen’e geri dönebilirz.” dediler. Ve Yemen’e geri gittiler.
Ben onların kıssasını Hz. Ebû Bekir’e (r.a.) anlatınca “On1 lan da beraberin de getirseyd in olmaz mıydı.” dedi.
Daha sonra (Hz. Ömer devrinde Medine’ye göçüp gelen) Amr oğulları lideri bana «Ya Cerir! Senin benim üzerimde bir keremin var. Ben sana bir haber vereceğim. Ey Arap topluluğu siz herhangi bir emiriniz öldüğünde yerine bir diğerini müşavere yolu ile emir seçtiğiniz sürece kesinlikl e hayır içinde olacaksınız. Ama bu hilafet seçimi müşavereyle değil de kılıç (ve kuvvet) zoruyla elde edildi mi artık halifeler kral olmuş olacaklar ve halifeler, Peygamber ahlakıyla, değil de krallara ait öfkelenmeyle öfkelenip onların hoşlandığı şeylerden hoşlanacaklardır.» dedi. [92]

[83] Buhaı-Î Ahkam  93/51; Müslim  imara  1823; Ebû Dâvûd  2939; Tirmizî 2327; Müsned 1/13, 43, 4647; Beyhakî Delâil 7/221.
[84] Müsned 1/114; Beyhakî Delâii 7/223.
[85] Müsned 6/47, 106; bu haberi îbni Ebî Müleyke’nin zayıf olması zayıf kılmaz. Zira bu rivayette İbni Ebİ Müleyke tek değildir. Hem Urve aynı haberi Hz. Âişe’den (6/144) nakleder. Müslim de bunu 2385 no ile nakleder. Buharı de bu haberi Kasım b. Muhammed yolu ile Hz. Âişe’den verir. Hadisin bir başka şahidini zaten Zehebî Enes (r.a.)’tan diye işaret ediyor.
[86] Beyhakî Delâil 7/223; Ukaylî 2/183; İbni Adiy 4/1318; Buharî Tarihül Kebîr’inde 4/222 (no.2577) Şuayb b. Meymûn’un Husayn’dan alıp Şebabe’nin naklettiği hadiste şüphe var dese de, bundan sonra gelen rivayet bu haberi doğrulamaktadır.
[87] Buharî İsti’zan 79/27 ve Yasaya 4/3.; Müsned 1/263; Müslim 1637; Beyhakî Deİâil 7/224; Ma’mer’in haberi için bak Beyhakî Delâil 7/225
[88] Beyhakî Delâil 7/225.
[89] Beyhakî Delâil 7/226. Orada şu izah vardır. Erkam derki, İbni Abbas’a (r.a.), “Rasûlüllah herhangi birini yerine halife olsun diye vasiyyet etti mi?” diye sordum da bana dediki:
«Hz. Rasûlüllah vefat hastalığında Âişe’nin (r.a.) evindeydi . Başını kaldırıp. “Ali’yi çağırın!” buyurdu. Âişe de, “Ebû Bekir’i çağıralım mı?” deyince “Evet” dedi. Hafsa da “Ömer’i çağıralım mı?” deyince ona da “Evet” dedi. Ümmü Fazl’ın “Amcan Abbas’ı da çağıralım mı demesine de ‘Evet’ deyince çağırdılar. Onlar gelince Rasûlüllah bir şey demedi… deyip metindeki sözü söylüyor.
[90] Buharî 55/1; Müslim 1634; İbni Mâce 2696; Müsned 4/382.
[91] Beyhakî Delâil 7/229; Beyhakî bu habere değinip birazım naklettik ten sonra “Bu uydurma bir hadistir. Ben bu kitabın başında ‘Uydurma olduğunu bildiğim bir haberi kitabıma almama şartı koydum.1’1 demektedi r.
[92] Buharî Meğazî 64/64; Müsned 4/363; Beyhakî Delâil 7/270.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/348-353

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: