Peygamberimizin Defnedilişi

İbni İshak der ki: Bana Yahya b. Abbad b. Abdillah, babasının Âişe (r.a.)’ı şöyle derken işittiğini anlattı:
-Ashab, Nebî (s.a.v)’i yıkamak istedikle rinde, “Vallahi bilemiyor uz. Rasûlüllah’m elbisesin i soyacak mıyız, yoksa üzerindeyken mi yıkayacağız” dediler. Bu konuda görüş ayrılığına düştüklerinde Allah onlara bir uyku getirdi ki, içlerinde çenesi göksü üstüne uyuyup da düşmeyen hiç kimse kalmadı. Sonra kim olduğunu bilmedikl eri birisi evin bir köşesinden “Peygamber i elbisesi üzerindeyken yıkayın.” diye seslendi. Ashab da kalkıp, gömleği üzerinde olduğu halde onu yıkamaya başladılar, suyu gömleğin üzerinden döküp Efendimiz’i. elleriyle değil de bu gömlek ile ovaladılar. Hz. Âişe bunu anlattıktan sonra, eğer daha sonra olacakları Önceden tahmin etmeseydi m, Rasûlüllah’ı kesinlikl e hanımları yıkardı.” demiştir.
Hadis sahih olup Ebû Dâvûd rivayet etmiştir. [44]


Ebû Muaviye, Ebû Bürde lakabh Yezîd b. Abdiîlah, Alkame b. Mersed, Süleyman b. Bürayde isnadıyla babası Bürayde’nin şu sözlerini anlatır:
-Rasûlüllah  (s.a.v)’i  yıkamaya başlarken  «Rasûlüllah’m gömleğini çıkarmayın.» diye bir ses onlara hitap etti. [45]
İbnü Füdayl, Yezîd b. Ebî Ziyâd aracılığıyla Abdullah b. el Haris’in: “Rasûlü Ekrem’i Ali yıkadı ve gömleği üzerindeydi. Ali’nin elinde peygamber i ovaladığı bir bez vardı. Elini gömleğin altına sokarak yıkıyor, gömlek üstte kalıyordu.” dediğini rivayet ederse de, bu rivayette zayıflık vardır. [46]
İsmail b. EbîHalid de Şabi’nin, “Nebî (s.a.v)’i Ali, Üsame, Fazl b. Abbas yıkadı, kabrine koydular. Ali yıkarken, «Anam babam sana feda olsun. Diriyken de güzeldin, ölüyken de» diyordu. ” dediğini anlatır.
Bu haber Şabi’nin Sahabe olmaması yüzünden mürsel ise de iyi bir isnaddır. [47]
Abdül Vahit b. Ziyad, Ma’mer, Zührî, Saîd b. Müseyyeb is-nadıyla Ali (r.a.)’m: “Rasûlüllah’ı ben yıkadım. Ölülerde meydana gelen izlerden onda da var mı diye baktım ama bir şey göremedim. Dirisi de ölüsü de güzel idi.” dediğini anlatır. [48]
Efendiöıiz in defnedilm e ve topraklan ma işini Ashab’m
hepsi değil, şu dört kişi Ali, Abbas, Fazl ve Rasûlüllah’ın kölesi Salih üstlendiler. Rasûlüllah’m kabrine Lahid yapıp, başucunda kerbiç diktiler. [49]
Abdü’s Samed b. Nu’man, Ebû Ömer Keysân. kölesi Yezîd b. Bilal’ın Ali (r.a.)’ı: «Rasûlüllah (s.a.v) kendisini benden başkasının yıkamamasını “zira avret mahallini gören herkesin gözü kör olacaktır” endişesiyle vasiyet etmişti.» dediğini duydum, dediğini nakleder. Ali der ki: Abbas ile Üsame bana suyu perde arkasından uzatıyorlardı. Bir uzvu yıkayıp onu çevirirken sanki bana otuz kişi yardım ediyormuş gibi oluyordu. Böylece yıkamayı bitirince ye kadar bu hal devam etti. [50]
Bu haberi yukardaki ravî Keysan el Kassâr’dan, Kasım b. Malik, Esbat ve kölesi de nakleder. Sanki bu meçhul biri gibi geliyor ve hadis ilminde zayıf biridir.
Ebû Macar’ın nakline göre Muhammed b. Kays der ki: Peygamber (s.a.v)’i bizzat yıkayan Ali (r.a.) idi. Fazl b. Abbas da ona su döküveriyordu. (Ali) Der ki: Yıkamak istediğimiz bir organını kaldırmak istedik mi, hemen kendiliğinden kalkıyordu. Nihayet diğer tarafları bitip de sıra avret yerine gelince evden taraftan, «Peyğamberiniz’in avret yerini açmayın.» diyen bir ses işittik.
Bu hem mürsel hem de zayıf bir haberdir. [51]
İbni Cüreyc, Cafer b. Muhammed b. Ali’yi, “Nebî (s.a.v) üç kere (nebak ağacı yaprağından yapılan) sidirli su ile yıkandı. Yıkandığı bu su, sağlığında içtiği ^Küba’daki bir kuyunun suyu idi.” derken işittiğini nakleder. [52]
Hişam b. Urve.   babası Urve yoluyla Hz.  Âişe  (r.a.)’dan naklediyo r: “Rasûlüllah (s.a.v) beyaz bezden üç kefen içine kefenlend i. Onda ne gömlek ne de sarık vardı.”
Bu müttefekun aleyh bir hadistir. Ancak Müslim’in rivayetin de «Beyaz pamuklu bez» ilavesi vardır. [53]
Buradaki Hülle meselesin i bir kısım alimler kavrayama-yıp karıştırdılar. Bu hülle Efendimiz i kefenleme k için satın alındı ama kullanılmadı. Bunu Abdullah b. Ebî Bekir aldı ve bununla kefenlenm em için saklayacağım” deyip sonra da “Allah bunun kefen olmasına razı olsaydı. Peygamber ine nasib ederdi.” deyip sattı, parasını da dağıttı.
Haberi Müslim nakleder. [54]
Ali b. Müshir, Hişam b. Urve, babası isnadıyla Hz. Âişe’ nin: “Nebi (s.a.v), Önce Yemen işi bir hülleye kondu. Sonra çıkarılıp üç parça kumaşla kefenlend i.” dediğini nakleder. [55]
Kasım da buna benzer bir haberi Hz. Âişe’den nakleder. [56]
Şuayb’m Zührî yolu ile Ali b. el Hüseyin’den naklettiği haberde: “Rasûlüllah (s.a.v) birisi çizgili yemen işi hibare denen kumaş olmak üzere üç tane bez ile kefenlend i.” şeklindedir. [57]
Buna benzer bir haber de Miksem aracılığıyla İbni Abbas’tan nakledili r. [58] Belki de önce Nebi (s.a.v) yemen işi bir hülleye konulup sonra çıkarıldığı için yukardaki sözün sahibi bunu birbirine karıştırmıştır.
Zekeriyya da Şa’bî’nin “Rasûlüllah (s.a.v), yemen işi kaba dokunuşlu pamuklu üç bez içine kefenlend i. Bunlar İzar, Rida ve Lifafe idi.” dediğini rivayet eder. [59]
Hasan b. Salih b. Hayy, Harun b. Savd aracılığıyla Ebû Vâil’den şöyle nakleder:
-Âli (r.a.)’m yanında bir misk vardı ki, ölünce bununla kokulanma sını vasiyet eder ve «bu Rasûlüllah (s.a.vYin ölümünde kokuladiğimiz miskin geri kalanıdır.» derdi. [60]

[44] Ebû Dâvûd Cenaiz 3141; Müsned 6/267; Tabcrî Tarih 3/212; İbni Hişam 4/263; Ensâbül Eşraf, Belazûrî 1/569; Beyhakî Delâil 7/242; Hakini Müstedrek 3/59.
 [45] Beyhakî Delâİl 7/242; İbni SaM 2/276.
İbni Mâce Cenaiz 1466; İbni Sa’d Tabakat 2/276; Hakim Müstedrek. Hakim hadise sahih derse de o Ebû Bürde’yi, Yezîd b. Abdillah sanar. Oysa Mizzî “Etrafında” ve Tehzîbül Kemaİ’inde bunun Ömer b. Yezîd et Teymî olup zayıf olduğunu söyler. Heysemî de Zevaid’de bunu doğrular.
 [46] Beyhakî Delâil 7/243; îbni Sard 2/277. Bir kısmı. Yezîd b. Ebî Ziyad zayıftır. Bu zat hakkında otoritele rin tamamı zayıf, gevşek, telkine gelen, İhticac edilmeyen biri diye anlatırlar. Kendisi Şia’nın ileri gelen imamlarından biridir. Asıl adı Ebû Abdillah Yezîd b. Ebî Ziyâd el Kuraşî el Haşimî dir.
 [47] İbni SaM Tabakat 2/277; Beyhakî Delâil 7/243; İbni Mâce’de de buna şahit vardır 1467.
 [48] İbni Sa’d 2/281; Tarih-i Taberî 3/212; Belazurî 1/571; Beyhakî Delâil 7/244; Hakim 3/59.
Bu konuda Dr. Hatiboğlu “İslamî araştırmalar” adlı dergide bunun aksini iddia ederek “Peygamber defnedilm eden önce kokuşmuştu” demek cür’etini göstermiştir.
 [49] İbni Sa’d 1/297, 298; Beyhakî Delâil 7/244’te bu haberi üst kaynakla beraber verir.
 [50] İbni SaM 2/27S; Beyhakî Delâil 7/244.
 [51] Beyhakî Delâil 7/244.
 [52] İbni Sa’d 2/2S0; Ensabül Eşraf 1/570; Beyhakî Delâil 7/245.
 [53] Buharı Cenaiz; Müslim Cenaiz 941; Nesâî Cenaiz 4/36; İbni Mâce 1470; Malik Muvatta 523, 524; Müsned 6/40, 93, 118, 132, 165, 231; İbni Sâ\3 Ta-bakat 2/282; Belazurî Ensab 1/571; Ravdul Unf 4/276.
 [54] Müslim Cenaiz 941 (46); İbni SaM 2/282; Beyhakî Delâil 7/247
 [55] Müslim Cenaiz 941 (46); Müsned 6/161; Beyhakî Delâil 7/248; İbni Sa”d 2/281; Beyhakî Süneni Kübra 3/399.
 [56] İbni Savd 2/2S2; Beyhakî Delâil 7/248.
 [57] İbni   SaM   2/284;   İbni   Hişam   4/262;  Taberl  Tarih   3/212;   Beyhakî  Delâi 7/248.
 [58] İbni Savd 2/285; Beyhakî Delâil 7/24S.
 [59] İbni Sa’d 2/285; Şabî tabiidir, haber Vlürseldir. Beyhakî Delâil 7/248
 [60] İbni SaM Tabakat 2/2S8; Beyhakî Delâil 7/249.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/335-339

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: