Mescid-i Nebevi’nin Fazileti

Ebû Saîd el Hudrî’nin (r.a.) nakline göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu:
«Takva olarak inşa edildiği (Kur’an’da) söylenen işte benim şu mescidimd ir.»
Müslim bu haberi daha uzunca veriyor. [26] Peygamber imiz (s.a.v) yine mescidi hakkında:
«Benim şu mescidimd e kılınan bir namaz, Ka’be mescidi dışındaki diğer mescitler de kılman bin namazdan daha hayırlıdır.» buyurmuştur. [27] Bu sahih bir haberdir.


Ebû Saîd el Hudrî (r.a.) der ki: Biz mescidin bina edilmesi için tek tek kerpiç taşıyorduk. Ammar b. Yasir ise ikişer ikişer taşıyordu. Peygamber (s.a.v) Ammar’ı bu halde görünce üzerine bulaşan tozları üfleyerek,
«Vay Ammar! Onu anarşist bir grup öldürecek. O onları Cennet’e davet ederken onlar Ammar’ı Cehennem’e da’vet edecekler .» buyurdu.
Bu haberi İmam Buharı “Onu anarşist bir gurup öldürecek” kısmı olmadan rivayet etmiştir. Bu kısım isnadı kesinlikl e mevcut olan bir ilavedir. [28]

[26] Müslim Hac 139S; Müsned 5/116, 331; Taberî Tefsir 11/22; İbni Ebî Şeybe 2/372, 373, 12/120; Hakim 2/334.
[27] Buharı Salat 20/1; Müslim 1354; Tirmizî 3250, 3916; Nesâî 5/213; İbni Mâce 1401, 1406; Muvatta* 196; Abdürrezzak Musannef 9136, 9138; Müsned 1/184, 2/16, 53, 54. 68, 239. 256, 274, 466, 416, 484, 499, 3/343; îbni Ebî Şeybe 2/371, 12/211; Buharî Tarih-i Kebîr 4/29; Humeydî Müsned 940; Beyhakî Süneni Kübra 10/83; Hakim Müstedrek 4/509; Tahavî Müşkilül Asar 1/245, 4/70; Taberanî M. Kebir 2/137, 138; Tahavî Şerhü Meaniül Asar 3/127; Ebû Nüaym Hılye 3/322; Temhîd 6/2S; Tarih-i İsfahan 1/336, 353; Hatib Tarih-i Bagdad 9/222; Beğavî Şerhü Sünne 2/335; Ebû YaMa Müsned 2/1165. S/4691. 10/5785, 5857, 5S75, 11/6165, 6166, 6167, 6525, 6554, 6555, 13/7113. 7411, 7412. Bu hadisleri n kimi Hz. Aişe, kimi de İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edilmiştir.
[28] Zehebî merhum hadisi Beyhakî’den kısaltarak nakieder. Önemine binaen hn haberi tam verip bazı izahlar yapalım:
-İklime anlatıyor: İbni Abbas (r.a.) oğlu Ali ile kendisne, “haydi ikiniz Ebû Saîd el Hudrî’ye gidinde onun hadisleri ni dinleyip gelin!” dedi. Biz de ona gittik. Baktık ki Ebû Saîd bahçesini imar ediyor. Bizi görünce ridasmı aldı ve üzerine bürüdü. Sonra da biz anlatmaya başlayıp sözü Mescid-i Ne-bevî’nin yapılışına getirdi ve: “Biz kerbiçleri teker teker taşıyorduk, Ammar ise ikişer ikişer taşıyordu. Peygamber (s.a.v) onu görüp üstündeki tozları üfleyip «Vay Ammar! Onu anarşist bir gurup öldürecek, O onları Cennete çağırırken, Anarşistler onu Cehennem’e çağıracak.» buyurdu. Ammar da bunu duyunca ”Fitneler’den Allah’a sığınırım.” diyordu. Bak Beyhakî Delâil 2/546. Bu rivayet isnad yönünden de Buharı’dekinin aynıdır. Bak Salat 8/63 bab Et-teavun fi bînail Mescidi. Buharı burada Zehebî’nin dediği kısmi almayıp
«Vay Ammar! O anarşistleri Cennet’eçağıracak, Anarşistler ise onu Cehennem’e çağıracak.» diyerek nakleder. Hadis ilmi san’atını bilmeyen bazı acelecile r, öteden beri bu kısım madem Buharı tarafından alınmamış öyleyse ilavedir iddiasında bulunurla r. İşte Zehebî merhum bunun için “Bu kısım isnadı kesinlikl e mevcut olan bir ilavedir.” tezini öne sürer. Buharı bu kısmı bilerek mi hazf etti? İbnİ Hacer Fethul Barı’de (1/451) “Bilerek” diyor ve şöyle ekliyor: ”Bu şekilde rivayet Buharı’nin şartına uygun değildi. Hem Bezzar’ın bir rivayetin e göre Ebû Saîd bu kısmı Efendimiz’den değil arkadaşla rından duymuştur. Böylece bu kısım buraya sonradan dere edilmiştir.”
İbnİ Hacer’in Bezzar’dan naklettiği bu rivayeti Beyhakî Delâil’inde 2/54S, 549 Dâvûd b. Ebî Hinde. Ebû Nadra. Ebû Saîd el Hudrî isnadıyla şöyle sev-keder:
-Hendek kazılırken insanlar taşlan teker teker taşıyorlardı. Ammar ise bir hastalık ağrısının nekahet döneminde İdi. O ikişer ikişer taşımaya başladı. Arkadaşlarımın bana anlattığına göre Peygamber imiz Ammar’in başındaki tozlan üfleyip “Vah Sümeyye’nin oğlu! Seni anarşist bir gurup öldürecek.” buyurmuş Ebû Wla’nm Müsned’deki Ümmü Seleme rivayetin de de Hendek diye geçer. Tabi buradaki Hendek hadisesi Hendek harbi olamaz. Ya bu bir yanılmadır, yahut Hendek’ten maksat Mescid’in temel kazısıdır. Böyle ise bir tenakuz olamaz. Buharî’yi o kısmı atlamaya sevkeden amil belki de budur. Zira Müslim’de 2916 no da aynı haberi hendek adı geçmeden verir. Beyhakî bu kısmı Delâil’de ayrı bir başlık altında toplayıp gayet mufassal izahlar getirmiştir. Ebû Sâid hadisi 6 ayrı tarik ile nakledip ardından Ümmü Seleme (r.a.) Enes b. Malik, İbni Ebî Hüzeyl, Muhammed b. Amr b. Hazm. Amr b. el As, Abdullah b. Amr’dan nakleder. Mevzunun çeşitli rivayetle ri için bak:
Buharî S/63; Müslim 2916; Tirmizî 3802; Müsned 3/91, 6/300, 315. 289. 311, 2/361, 3/5, 2/161; Hakim Müstedrek 3/389; İbni Hibban (Tertibül İhsan) 9/105, 106 h.no. 7036, 7037, 7038; Ebû Ya’la Müsned 3/1645. 11/6524, 12/7025; Ebû Dâvûd-u Tayalîsi h.no. 2570; İbni Ebî Şeyhe Musannef 15/293.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/ 389-390

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: