İslam’da İlk Sancak

Bu yılın Ramazan ayı içinde, Nebi (s.a.v.) Kureyş kervanının yolunu kesmek için, amcası Hamza b. Abdi’İmuttalib’e bir sancak hazırlattı. İşte islam tarihinde ki ilk sancak bu oldu. [1]
Efendimiz (bu arada), Zeyd b. Harise ile Ebû Râfi’i, kızları ile hanımı Şevde bin. Zem’a (r.a.)’ları alıp gelmek üzere Mekke’ye gönderdi. (Onlar da varıp bu emrini yerine getirdi.
Mekke’de oldukları sıra, Hz. Ebû Bekr’in oğlu Abdullah’a rastlayan Abdullah b. Üraykit, Hz. Ebû Bekr’in yerini söyledi. Bunun üzerine O da Hz. Ebû Bekr’in Mekke’de kalan çoluk çocuğunu alıp yola çıktı. Beraberin de Talha b. Ubeyd ile Hz. Aişe’nin annesi Ümmü Român’da vardı.) Birlikte Medine’ye geldiler. [2]

Zilkade ayında, Kiname veya Cüheyne oğullarından bir kabileye, hücum için Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’da bir sancak hazırlattı. Bu haberi Vakıdî anlatıyor. [3]
Abdürrahman b. Ebîz-Zinâd, Muhammed b. İshak, Yezîd b. Roman isnadıyla, Urve’den şöyle nakleder: Allah Rasûlü Medine’ye teşrif etti, ilk edindiği sancak Ubeyde b. el-Haris (r.a.)’a hazırladığı sancak idi. [4]
Bu ilk aylarda Rasûlüllah (s.a.v.), Muhacirle rle Ensarhlar arasında, “Her halükârda birbirler ine mal yardımı yapmak ve birbirind e hakkı olmak” şartıyla kardeşlik te’sis etti. [5]
Ebû Dâvûd’u-Tayâlîsi, Süleyman b. Muâz-Simâk-îkrİme isnadıyla, îbni Abbas (r.a.)’ın şöyle dediğini anlatır:
– Rasûlüllah (s.a.v.) Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik te’sis edip birini diğerine vâris kıldı. Nihayet: (Miras konusunda) “Akrabalar da Allah’ın kitabında birbirler ine, Mü’minlerden ve Muhacirle rden daha yakındır. Ancak dostlarınıza yaptığınız iyilik bunun dışındadır” (Ahzâb, 6) âyeti geldi. [6]
Böylece bu tür kardeşlik mirası bırakılıp sadece soy yönüyle miras olma hakkı baki kaldı.
Birinci hicri yılda ve onu takiben gelen yıllarda vefat edenlerin sayıca azlığının sebebi, o zamanki müslüman sayısının, kendileri nden sonraki dönemde yaşayan müslüman sayısına göre pek az olmasıdır. Zira ilk dönemde İslâm dini sadece Hicaz’ın bir kısmında vardı, veya Habeşistan’a göç edenler vardı. Ömer (r.a.)’in halifeliği döneminde ise bütün bilinen kıtalara yayılmıştı.
Böylece, İslâm’ın ilk döneminde ölenlerin sayılarının pek az, Tabiîn ile daha sonrakile rde ölenlerin sayısının pek fazla olmasının sebebini daha iyi kavramış olursun.
Şair Ebû Kays b. el-Eslet b. Ctişem b. Vâil el-Evsî de, bu vakte yakın bir sırada yaşamış, kahramanlıkta ve şiir bilgisind e Kays b. el-Hatîm’a [7] denk tutulan bir kimseydi.
Evs kabilesin i İslâm’a girmeye teşvik ederdi. Hicretten önce kendine has bir, İlaha ibâdet etme şekli bulmuş olup kendisini n Hanîf dininde olduğunu iddia ederdi. Kureyşlileri de İslâm’a teşvik ediyordu. Baştarafı aşağıda gelen kasidesi çok meşhurdur:
1- Ey yolcu, bir gün Peygamber lik ortaya çıkarsa Lûey b. Gâlib o-ğullarına benden şu mesajımı ulaştır:
Bize şirki olmayan bir din getirin! Siz bizler için komutansınız ki, yüksek olanlara uyulur. [8]
Vakıdî kendi senet ricalleri nden şöyle dedikleri ni rivayet eder;
– İbnü’l Eslett Şam’a doğru yola çıktı. Gassan kırallarmdan, Cefne oğullarından yardım istedi, onlarda onu istediği yere ulaştırdılar. Rahibler onu kendi dinlerine girmeye çağırdılarsa da, o böyle birşey arzu etmedi. Rahiblerd en birisi ona;
“Sen Hanîf dinini arıyorsun, galiba o dinin yeri senin arkanda çıkıp geldiğin yerdedir” dedi.
Daha sonra İbnü’l Eslet -cahiliyye adeti gereği- Ömre yapmak üzere Mekke’ye geldi. Orada Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’e [9] rastladı ve ona başından geçen hikayesin i anlattı. Bu hadiseden sonra Ebû Kays b. Eslet; “İbrahim (a.s.)’in dini üzere amel eden ben ve Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’den başka kimse kalmadı.” derdi.
Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz Medine’ye hicret ettiği zaman, Hazrec ve Evs kabileler i Müslüman olmuş, sadece bunlardan “Evsullah” adlı boydan bazıları İbnü’l Eslet ile birlikte aynı inançta karar kıldıklarından İslâm’a girmeyip, duraklamışlardı.
İbnü’l Eslet onların ileri gelen yiğidi ve hatibi idi. Buâs harbi diye tanınan harbe iştirak etmiş birisiydi . Kendisine: “Yâ Ebâ Kays! işte senin -geleceğini- söyleyip durduğun adamın, Muhammed geldi” diye haber verilince, “Evet, Hakk ile gönderilen kişi odur” diyerek, kalkıp Rasûl-ü Ekrem (a.s.)’in yanma geldi.
Efendimiz (s.a.v.)’de ona, İslâm dinini tanıttı. İbnü’l Eslet: “Bu an-lattığm din ne güzel! Ne kadar şirin, Ben durumuma bir bakayım” diye cevap verip, nerdeyse İslâm’a gireyazmıştı. Geri dönerken kendisine Abdullah b. Übey rastladı. İbnü’l Eslet durumunu ona haber verince; “Vallahi sen Hazreç kabilesiy le savaşmaya çekmiyorsun!” dedi bunu
duyan ibnü’l Eslet kızıp; “Vallahi bir yıl Müslüman olmayacağım” dedi ve bu bir yılı doldurmad an vefat etti. [10]

[1] Bu hadise az sonra tekrar gelecekti r. Vakidî Meğazî 1/2; İbnü’I Cevzî el-Muntazam 1/82; îbni Sa’d, 2/9.
[2] Taberî2/10.
[3] Vakidî Meğazî/S.2 ve 11; İbni Sa’d, 2/7.
[4] İbni Hişam 3/18; Vakidî 1/10; Taberi 2/11.
[5] Buharî 63/3; Abdürrezzak 10411; Müsned 3/165, 190, 205, 271; İbni Sa’d 1/238; İbnü’I Cevzî el-Muntazam 3/70,71; İbni Hişam 1/504; Tirmizî 1094, 1933; Muvatta 545; Müslim, Nikah 81; Nesâî 6/120; Ebû Dâvûd, 2109; İbni Mâce 1907; Taramî, 2/143; Beyhakî 7/147, 236, 9/116; Taberanî 1/226,631; Beyh. Delail 6/219; Tahavî Müşkil 4/145; Humeydî 1218; Bu kardeşlik yukardaki rivayetle re dayanarak aynen kardeş gibi birbirler ine miras olurlarke n Bedir Haiti’nde Ahzab 6’cı âyeti gelince bu hüküm mensuh olmuştur. Bu konu ikinci cildin sonunda daha genişçe geçmiştir.
[6] Ebû Dâvûd-u Tayalisi Müsned H. No: 2674.
[7] Evs kabilesin in Zaferoğulları boyundan çok meşhur bir şairdir. İslâm dönemine yetişti. Hicretten Önce Mekke’de, Nebi (s.a.v.) ile görüştü. Efendimiz onu İslâm’a teşvik etti. Ne yazıkki iman etmek nasib olmadan orada öldürüldü. Divanı Almanyanın Leipzig şehrinde 1914 yılında basildi.
[8] Zehebî’nin iki mısra olarak verdiği bu şiiri İbni Hişam tam otuzbeş mısra olarak verdiği gibi ayrıca şiirin izahını da yapar. Bak: İbni Hişam. 1/283-286; Şiir Ebu Kays’m divanının 64-70’ci sayfaları arasında geçer. Zehebî merhum aynı şiirin bir bölümünü birinci cildde (s.250) nakletmişti.
[9] İbni Sa’d Tabakât 14/384.
[10] Üst kaynak.
İmam Zehebi, Tarihü’l İslam  Meğazi 3/7-11

Reklamlar

2 Yanıt to “İslam’da İlk Sancak”

  1. hüseyin kara Says:

    inşallah işleri iyive çalışan personelimiz mutluk ve bolkazanmalarını
    RABBİM SAGLIK VERSİN İYİÇALİŞMALAR ASKER HÜSEYİN KOMANDO AŞİMDİŞ ASKER

  2. hüseyin kara Says:

    RABBİM HERZAMAN YANLARIDA OLSUN
    KOMANDO HÜSEYİN KARA ESKİ PERSONELİ ALPARK

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: