Archive for the ‘İlk İnen Sûre’ Category

İlk İnen Sûre

Ekim 11, 2006

Ebû Salih, Leys- Akîl aracılığıyla İbni Şihâb-i Zührî’nin şöyle dediğini anlatır. Bana Muhammed b. Abbâd b. Ca’fer el- Mahzûmi’ nin haber verdiğine göre, o kendi âlimlerinden birini şöyle derken iş itmiş:

-Allah’ın, Peygamberine indirdiği ilk sûre “lkra’ bismi Rabbike’ llezî halaq” ayetinden başlayıp “Mâ’lem ya’lerrTe kadar devam eden (âlak sûresi)’nin ayetleridir. Alimler derlerki: İşte bu o sûrenin Hıra günü Rasülüllaha indirilmiş olan ilk yansıdır. Sûre’nin diğer yansıda daha sonra Allah (c.c.)’nün dilediği bir zamanda indirildi.[27]

[27] Beyhakî Delâü 2/157; İbni Sa’d Tabâkât 1/196.

      İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, 1/205

Reklamlar